Nabór do Programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”

15-06-2012

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 4 877 778 EUR  =  20 895 913 PLN

(liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 euro = 4,2839 PLN)


1.  Obszary tematyczne projektów, w ramach których można składać projekty podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu


2.  Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach konkursu

W ramach Programu będą mogły otrzymać dofinansowanie projekty „miękkie” / nieinwestycyjne o charakterze niekomercyjnym.


3.  Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:


4.  Projekty partnerskie

Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział na etapie aplikowania potwierdzony jest Listem Intencyjnym (lub umową partnerską) stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Promotor projektu (Wnioskodawca) pochodzi zawsze z Polski i jest odpowiedzialny za złożenie wniosku o dofinansowanie.

Partner projektu z Państw-Darczyńców uczestniczący w realizacji projektu powinien spełniać następującej warunki:

                  - instytucje kultury
                  - szkoły i uczelnie artystyczne
                  - samodzielne wydziały artystyczne na uczelniach o profilu ogólnym
                  - archiwa
                  - jednostki samorządowe
                  - organizacje pozarządowe ze sfery kultury
                  - podmioty gospodarcze działające non-profit w sektorze kultury.


5.  Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita alokacja (środki z MF EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs: 4 877 778 EUR, tj. 20 895 913 PLN, z czego:


6.  Wartość dofinansowania

W przypadku jeśli promotor projektu jest instytucją prowadzoną i finansowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wnioskowana kwota może wynosić 100%.
Projekty małe: minimalna wartość dofinansowania wynosi 50 000 EUR (tj. 214 195 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 150 000 EUR (tj. 642 585 PLN)
Projekty duże: minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 150 000 EUR (tj. 642 585 PLN), a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 EUR (tj. 4 283 900 PLN)


7. Kwalifikowane wydatki

a) Koszty działań merytorycznych projektu:

b) Koszty zarządzania:

W ramach Programu niekwalifikowane są:


8.  Fundusz Współpracy Dwustronnej

Operator Programu rezerwuje część kwoty z budżetu Programu (w wysokości 1,5% całkowitych kosztów kwalifikowanych Programu) na potrzeby Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu podczas jego wdrażania.

W ramach całkowitego budżetu Funduszu Współpracy Dwustronnej:
- ok. 83% będzie przeznaczone na poszukiwanie partnerów projektów z krajów Państw – Darczyńców przed lub w trakcie przygotowania wniosku aplikacyjnego dla projektu, rozwój takich partnerstw oraz przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dla projektów partnerskich z Darczyńcami (wskaźnik „a”);
- ok. 17% będzie przeznaczone na tworzenie sieci, wymianę, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między Beneficjentami a podmiotami w Państwach-Darczyńcach (wskaźnik „b”).

Ok. 40 000 euro z całkowitej alokacji na Fundusz Współpracy Dwustronnej zostanie przeznaczone na realizację działań podejmowanych przez Operatora Programu, mających na celu osiągnięcie obydwu wskaźników („a” i „b”)

Pozostała część środków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, tj. ok. 126 000 euro z całkowitej alokacji na Fundusz Współpracy Dwustronnej, będzie przeznaczona wyłącznie dla wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach Programu, na zasadzie refundacji wydatków poniesionych zarówno przez wnioskodawcę oraz partnerów w celu nawiązania partnerstw dla realizacji projektu (wskaźnik „a”).

Jeśli wnioskodawca wnioskuje o środki z Funduszu Współpracy Dwustronnej, jest zobowiązany do wypełnienia ostatniej części wniosku aplikacyjnego dotyczącej zwrotu wydatków poniesionych przez wnioskodawcę i partnera/ów na nawiązanie partnerstwa (wnioskodawcy będą przedstawiać we wniosku aplikacyjnym przedkładanym do Operatora Programu finansowe zestawienie należycie udokumentowanych wydatków, które zgodne są z zasadami Funduszu).

W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej wnioskodawcy mogą ubiegać się o refundację 90% kwalifikowanych kosztów. Pozostała kwota będzie musi zostać zapewniona przez wnioskodawcę . Wysokość refundacji będzie uzależniona od ilości dostępnych środków, nie powinna jednak przekroczyć 6 300 EUR (26 989 PLN).

Następujące kategorie wydatków są kwalifikowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej:

Wydatki ponoszone z tego Funduszu będą kwalifikowane od 9 maja 2012 r. do dnia złożenia dokumentacji aplikacyjnej u Operatora Programu.


9. Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej.

Ocena formalna jest dokonywana przez ekspertów polskich. Ocena merytoryczna dokonywana jest przez ekspertów polskich i norweskich. Ostatecznej rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Zespół ds. Wyboru Projektów. Decyzje o dofinansowaniu projektów podpisuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Karty oceny formalnej i merytorycznej wraz ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

Zatwierdzone szczegółowe kryteria dla pierwszego naboru wniosków są następujące:

I Kryteria ekonomiczno i techniczne, uwzględniające budżet
1. Ocena wydatków w projekcie – wydatki na działania artystyczne / merytoryczne;
2. Ocena wydatków w projekcie – wydatki na zarządzanie projektem;
3. Ocena poprawności rachunkowej budżetu;
4. Poziom dofinansowania wkładem własnym wnioskodawcy;
5. Analiza instytucjonalna wnioskodawcy;
6. Analiza instytucjonalna partnera/-ów;
7. Zarządzanie projektem;
8. Znaczenie projektu dla dalszej działalności wnioskodawcy i partnera;
9. Harmonogram merytoryczny realizacji projektu;
10. Ocena analizy ryzyka;
11. Wskaźniki

II Kryteria merytoryczne

12. Potrzeba realizacji projektu;
13. Wartość artystyczna / ranga i znaczenie projektu;
14. Geograficzny zasięg projektu;
15. Kompleksowość i wieloaspektowość projektu;
16. Wpływ projektu na społeczności lokalne i ocena aspektów społecznych;
17. Promowanie różnorodności kulturowej, (w tym zasady dialogu międzykulturowego, wielokulturowa historia Polski oraz zasady niedyskryminacji i tolerancji);
18. Partnerstwo w projekcie;
19. Informacja i promocja.
Projekty, które uzyskały co najmniej 60% możliwych do zdobycia na ocenie merytorycznej punktów (liczonych oddzielnie dla kryteriów 1-11 i 12-19) zostaną umieszczone na liście rankingowej.


10. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy

Wnioskodawca  może  skorzystać z procedury odwoławczej  od decyzji o odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej lub merytorycznej. Procedura odwoławcza jest dwuinstancyjna. Ciałem  odwoławczym  pierwszej  instancji  jest Operator Programu. Ciałem odwoławczym drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy. Nie ma procedury odwoławczej od decyzji Krajowego Punktu Kontaktowego. Nie ma również odwołań od decyzji Zespołu ds. Wyboru Projektów.


11. System płatności

Dofinansowanie jest realizowane w formie zaliczek z wyjątkiem ostatniej transzy, która zostanie przekazana w formie refundacji wydatków faktycznie poniesionych przez beneficjenta (na podstawie zaakceptowanego raportu końcowego).
Sugerowana wartość pierwszej zaliczki:

Łączne dofinansowanie przekazane beneficjentowi w formie zaliczek nie może przekroczyć 80% przyznanej kwoty grantu. Każda kolejna transza zostanie wypłacona pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora prawidłowego wydatkowania zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym co najmniej 70% kwoty przekazanych wcześniej transz.
 

W ramach systemu płatności na rzecz beneficjentów, beneficjent przedkłada do Operatora następujące dokumenty:

wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą poniesione wydatki oraz potwierdzającą i uzasadniającą prawidłową realizację projektu, tj. kopie dokumentów finansowych, w tym: faktury (lub inne dokumenty księgowe  o równoważnej wartości dowodowej); noty z listami poniesionych przez partnera projektu wydatków; potwierdzenia dokonania zapłaty; umowy zawarte z wykonawcami; pisemne potwierdzenia wykonania usługi/dzieła; pracownicze listy płac; wykonane dzieła (jeśli dotyczy – np. materiały informacyjno-promocyjne).

W przypadku partnerów projektu, których główna siedziba mieści się w Państwie-Darczyńcy, raporty niezależnego biegłego rewidenta potwierdzające, że zgłoszone koszty zostały poniesione zgodnie z Regulacjami, przepisami prawa krajowego i praktykami rachunkowości kraju partnera, będą wystarczającym dowodem poniesienia kosztów przez partnera projektu.

W przypadku dodatkowych pytań, Operator programu może się zwrócić do beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.


12.  Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektów

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 15 czerwca 2012 r. do dnia  15 października 2012 r., do godz. 16.15. Termin końcowy odnosi się zarówno do dokumentacji aplikacyjnej składanej w wersji papierowej i elektronicznej.

Wniosek składa się z dwóch wersji językowych: polskiej i angielskiej. Wniosek musi zostać obowiązkowo złożony poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie www.eog.mkidn.gov.pl. Następnie wydrukowany wniosek wraz z kompletem załączników musi być dostarczony w kopercie lub paczce, drogą pocztową (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego), przesyłką kurierską lub osobiście, w 3 egzemplarzach do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na adres:

Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00– 071 Warszawa

Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:


13.  Dokumenty do pobrania:

Dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty programowe:

Dodatkowych informacji udzielają (dni robocze, godz. 9.00 – 15.30):

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament  Funduszy Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Tel. + 48 (22) 42 10 302
Fax . + 48(22) 42 10 371

Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedzi na wszelkie pytania będą udzielane niezwłocznie (co do zasady – w przeciągu 21 dni roboczych, jednakże w uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu).

Dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. poszukiwań partnerów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu:

Håkon Halgrimsen
Norweska Rada Sztuki / Norsk kulturråd
Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo
Norwegia
Tel.: +47 21045964 and +47 21 04 58 00
e-mail: kulturutveksling(at)kulturrad(dot)no
website: www.norskkulturrad.no

Guðný Helgadóttir
Naczelnik Wydziału
Departament Spraw Kulturalnych
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury
Sölvhólsgötu 4 IS-150 Reykjavík  
Islandia
Tel. +354 545 9500
E-mail: gudny(dot)helgadottir(at)mrn(dot)is

Kerstin Appel-Huston
Starszy Doradca w Ministerstwie Spraw Kulturalnych
Księstwa Liechtensteinu
Regierungsgebäude
Peter-Kaiser-Platz 1
P.O. Box 684 9490 Vaduz
Liechtenstein
Tel.: +423 236 60 24
E-Mail: Kerstin(dot)Appel(at)regierung(dot)li

Announcement on the call for proposals - english version

Szczegółowe informacje dotyczące programu

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię.powrót