Nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej

06-01-2009

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłasza nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę 1 600 000 euro = 6 608 640 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN).

Zakres tematyczny składanych wniosków powinien mieścić się w podanych niżej obszarach:
- muzyka i sztuki sceniczne,
- dziedzictwo kulturowe,
- sztuki plastyczne i wizualne,
- literatura i archiwa.

Wnioski mogą składać:
a. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
b. publiczne instytucje kultury,
c. publiczne szkoły i uczelnie artystyczne,
d. archiwa państwowe,
e. organizacje pozarządowe ze sfery kultury,
f. artyści, twórcy, animatorzy ze sfery kultury, kierowani przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt. a-d.

Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw - Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego. 

Dofinansowanie:
- minimalna wartość grantu - równowartość 10 000 euro -  41 304 PLN             (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN)
- maksymalna wartość grantu - równowartość 250 000 euro – 1 032 600 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,1304 PLN)

Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany wkład własny – co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
Projekty nie mogą trwać dłużej niż 24 miesiące.

Sposób dostarczenia wniosku:
1. obowiązkowa rejestracja wniosku aplikacyjnego on-line na stronie  http://www.fwk.mkidn.gov.pl/
2. dostarczenie do Operatora Funduszu droga pocztową, kurierem lub osobiście:
- 2 kompletów dokumentów w wersji papierowej (wniosek + załączniki),
- 2 płyt CD z zapisem kompletu zeskanowanych dokumentów.
   
    na adres:
    Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
    Departament Funduszy Europejskich
    ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
    00 - 071 Warszawa
    z dopiskiem Fundusz Wymiany Kulturalnej – nabór 2009.

Nabór wniosków (rejestracja oraz dostarczenie kompletu dokumentów do Operatora Funduszu) odbywać się będzie w terminie od 6 stycznia 2009 r. do 6 marca 2009 r.
W przypadku nadesłania kompletu dokumentów pocztą decyduje data wpłynięcia, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje nt. Funduszu Wymiany Kulturalnej, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl.


Wszelkie dodatkowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego (http://www.eog.gov.pl/) oraz Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli (http://www.eeagrants.org/).
 
Dodatkowe informacje:
- Magdalena Mazurkiewicz – mmazurkiewicz@mkidn,.gov.pl,  tel.: (22) 42 10 408
- Elżbieta Świętek – eswietek@mkidn(dot)gov(dot)pl, tel.: (22) 42 10 332


powrót