Nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej

10-06-2009

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłasza nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę 2 000 000 euro = 9 027 000 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,5135 PLN).

 

Zakres tematyczny składanych wniosków powinien mieścić się w podanych niżej obszarach:

-         muzyka i sztuki sceniczne,

-         dziedzictwo kulturowe,

-         sztuki plastyczne i wizualne,

-         literatura i archiwa.

 

Wnioski mogą składać:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  2. publiczne instytucje kultury,
  3. publiczne szkoły i uczelnie artystyczne,
  4. archiwa państwowe,
  5. organizacje pozarządowe ze sfery kultury,
  6. artyści, twórcy, animatorzy ze sfery kultury, kierowani przez jeden z podmiotów wymienionych w pkt. a-d.

Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw  - Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego. 

Dofinansowanie:

-         minimalna wartość grantu - równowartość 10 000 euro -  45 135 PLN (liczone wg kursu
1 euro = 4,5135 PLN)

-         maksymalna wartość grantu - równowartość 250 000 euro – 1 128 375 PLN (liczone wg kursu 1 euro = 4,5135 PLN)

Poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany wkład własny – co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekty nie mogą trwać dłużej niż 24 miesiące. 

Sposób dostarczenia wniosku:

1. obowiązkowa rejestracja wniosku aplikacyjnego on-line na stronie  www.fwk.mkidn.gov.pl oraz wysłanie wniosku do bazy danych.

2. dostarczenie do Operatora Funduszu drogą pocztową, kurierem lub osobiście:

- 2 kompletów dokumentów w wersji papierowej (wniosek + załączniki),

- 2 płyt CD z zapisem kompletu zeskanowanych dokumentów.

 na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00 - 071 Warszawa

z dopiskiem Fundusz Wymiany Kulturalnej – III nabór.

Nabór wniosków (rejestracja oraz dostarczenie kompletu dokumentów do Operatora Funduszu) odbywać się będzie w terminie od 10 czerwca 2009 r. do 28 sierpnia 2009 r., do godz. 15:00.

W przypadku nadesłania kompletu dokumentów pocztą decyduje data wpłynięcia, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje nt. Funduszu Wymiany Kulturalnej, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie www.fwk.mkidn.gov.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego znajdują się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego (www.eog.gov.pl) oraz Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli (www.eeagrants.org).

Dodatkowe informacje:

- Magdalena Mazurkiewicz – mmazurkiewicz@mkidn.gov.pl,  tel.: (22) 42 10 408

- Elżbieta Świętek – eswietek@mkidn.gov.pl, tel.: (22) 42 10 332powrót