Nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach XI Priorytetu "Kultura i Dziedzictwo Kulturowe" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"

17-06-2008

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja pośrednicząca w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko" ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach: XI Priorytetu "Kultura i dziedzictwo kulturowe" Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko"

Konkurs dotyczy działań:

11.1: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

11.2: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

11.3: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na konkurs:

Działanie 11.1 - 153 842 348 PLN
Rezerwa na procedurę odwoławczą wynosi 17 093 594 PLN

Działanie 11.2 - 192 823 916 PLN
Rezerwa na procedurę odwoławczą wynosi 21 424 879 PLN

Działanie 11.3 -  181 223 910 PLN
Rezerwa na procedurę odwoławczą wynosi 20 135 990 PLN
 
Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi do 85 % kosztów kwalifikowalnych.
 
Działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
 
Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują:

W ramach jednego złożonego projektu beneficjent może łączyć różne typy w/w działań.

Beneficjenci:

Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN
(w tym dla partnerstw zawiązanych w celu realizacji projektu).

Dla projektów dotyczących wyłącznie:
a) konserwacji zabytków ruchomych,
b) rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym digitalizacji zabytkowych zasobów bibliotecznych, muzealnych archiwalnych i zbiorów filmowych,
c) zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem
d) tworzenie wirtualnych instytucji kultury (dot. wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych) w tym realizowanych przez partnerstwa projektowe - minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN.
 
Ponadto dla wszystkich typów projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN.
 
Działanie 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
 
Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują:

Beneficjenci:

Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN
(w tym dla partnerstw zawiązywanych w celu realizacji projektu).
 
Dla projektów, gdzie beneficjentami są instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz archiwa państwowe minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN.
 
Działanie 11.3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
 
Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują:

Beneficjenci:

Wartość projektu:
Minimalna wartość projektu wynosi 4 mln PLN.
 
Minimalna wartość projektu realizowanego przez partnerstwo wynosi 20 mln PLN.
 
Nabór projektów:

Nabór projektów odbywa się w okresie od 17 lipca do 30 września 2008 r.

Wniosek wraz z kompletem załączników powinien być dostarczony w zamkniętej kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście pod adres wskazany poniżej, w godzinach od 8.15 do 16.15.
O dacie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku wraz z kompletem dokumentów do biura Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.
Dokumenty o dofinansowanie należy składać na adres:

Władza Wdrażająca
Programy Europejskie
ul. Wspólna 2/4, IV piętro, pok. 4117
00-926 Warszawa

 
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Ocena formalna wniosków zostanie przeprowadzona w terminie minimum 30 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. W przypadku, gdy wnioskodawca był wzywany do poprawy/uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień, termin ten zostaje wydłużony o okres przeznaczony na poprawę/uzupełnienie i ponowną ocenę projektu.
Ocena merytoryczna I-go stopnia zostanie przeprowadzona w terminie minimum 45 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku złożenia przez beneficjentów dużej ilości wniosków, konieczności uzyskania ekspertyz zewnętrznych lub dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień/poprawek do wniosku.
W oparciu o wyniki oceny formalnej i merytorycznej I stopnia tworzona jest lista rankingowa wniosków, która podlega akceptacji Min KiDN.
Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu jest terminem indywidualnym dla każdego projektu, ze względu na możliwość złożenia pełnej dokumentacji technicznej w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zaakceptowania listy rankingowej.
 
Dokumenty:
Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 2 do Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ z dn. 26 maja 2008 r., dostępne na stronie internetowej http://www.poiis.mkidn.gov.pl.
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - do pobrania ze strony internetowej http://www.poiis.mkidn.gov.pl.
Umowa o dofinansowanie - do pobrania ze strony internetowej http://www.poiis.mkidn.gov.pl.
Regulamin konkursu
 
Dodatkowych informacji udziela:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich
Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


powrót