Nieformalne spotkanie ministrów państw członkowskich UE właściwych ds. audiowizualnych w Cannes

27-05-2008

19 maja 2008 r. w Cannes odbyło się nieformalne spotkanie ministrów właściwych ds. audiowizualnych z państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Gospodarzami spotkania byli pani Viviane Reding, członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawy społeczeństwa informacyjnego i mediów oraz pan Jose Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej. Stronę polską reprezentowała pani Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas spotkania ministrowie wraz z Komisją Europejską przyjęli Deklarację z Cannes 2008 (Cannes Declaration 2008), w której podkreślono znaczenie sektora audiowizualnego dla celów Agendy Lizbońskiej, a także wymieniono istniejące programy wsparcia, jakie ze strony UE otrzymuje ten sektor. Jednocześnie w dokumencie stwierdzono, że programy te niedostatecznie odpowiadają na wyzwania i szanse stwarzane przez rosnące umiędzynarodowienie rynków audiowizualnych. Konieczne jest więc wzmocnienie współpracy w dziedzinie audiowizualnej z krajami trzecimi. Służyć to ma zwiększeniu konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego poprzez polepszenie w zakresie: promocji, dostępności do rynków oraz stopnia uwidocznienia europejskiego dorobku poza UE.

W konkluzjach Deklaracji jej sygnatariusze:

- przyjmują z zadowoleniem inicjatywę Parlamentu Europejskiego dotyczącą działań przygotowawczych do programu MEDIA International, mającą na celu wzmocnienie współpracy profesjonalistów z branży audiowizualnej pochodzących z UE z ich odpowiednikami w krajach trzecich,powrót