Zamówienia inne 2014

Informacje o zamówieniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogłoszenie

09-05-2014

Dot.: Ogłoszenia z dnia 24.04.2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zakresu   finansowego trzech projektów z I naboru w ramach Programu PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełniące rolę Operatora Programu PL09 informuje, że w odpowiedzi na ww. ogłoszenie do upływu terminu składania ofert tj. do 30 kwietnia 2014 do godz. 12-ej wpłynęła jedna oferta.

Operator Programu PL09/Zamawiający zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, po ocenie złożonej oferty  w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert „100 % cena” - dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Panią Monikę Marzenę Madanowską urodzoną w Łowiczu, cena oferty wynosi 6.000 zł brutto.powrót