Zamówienia inne 2015

Informacje o zamówieniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogłoszenie

10-12-2015

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, kod pocztowy 00-071 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi konserwacji linii i urządzeń telefonicznych w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, ul. Ksawerów 13 i ul. Kopernika 36/40.

CZĘŚĆ I

Przedmiot umowy obejmuje:

1.Sieć telefoniczną w budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 i ul. Krakowskie Przedmieście 21/23.

 1. centrala telefoniczna MATRA 6540 IP
  • łącza analogowe ………………………….. 8 szt.
  • łącza cyfrowe ISDN PRA……..ADQ 0-C2,0-C3
  • wyposażenia abonenckie cyfrowe ……LAJ 11 szt.
  • wyposażenia abonenckie analogowe…..LAE 9 szt.
 2. aparaty systemowe MATRA EADES 725,730,760………...320 szt.
  • aparaty analogowe………………………………………… 25 szt.
 3. przełącznica kablowa PG 28 sztx100 Krone ……………… …1szt
 4. szafy kablowe wraz z patch panelami……….……………….…5szt.

2. Sieć telefoniczną w budynku MKiDN przy ul. Ksawerów 13

 1. centrala telefoniczna NEXPAN
  • łącza cyfrowe ISDN 2B+D………….. 8 szt.
  • wyposażenia abonenckie cyfrowe
  • wyposażenia abonenckie analogowe
  • aparaty systemowe Panasonic .KXT-7033 4 szt.
  • aparaty analogowe różnych typów……….44 szt.
  • linie miejskie dołączone do sieci telefonicznej w budynku
 2. sieć kablowa teletechniczna w budynku wraz z przełącznicą centrali

3. Aparaty telefaksowe i faksowe w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 i w budynku przy ul. Ksawerów 13

Liczba i rodzaj aparatów telefonicznych wg stanu na dzień 20.11.2015 r.

Podany stan może ulec zmianie podczas trwania umowy.

W związku z zakresem wykonywanych prac od firmy świadczącej usługi wymagane jest :

CZĘŚĆ II

ZAKRES CZYNNOŚCI, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW AWARYJNYCH SIECI TELETECHNICZNEJ

Konserwacja urządzeń centrali telefonicznej

 1. sprawdzanie stanu i ewentualna naprawa łączy analogowych do centrali miejskiej
 2. sprawdzanie stanu i ewentualna naprawa łączy ISDN PRA
 3. bieżąca kontrola alarmów wyposażenia ISDN PRA
 4. bieżąca kontrola alarmów wyposażenia centrali telefonicznej
 5. sprawdzenie stanu zasilania sieciowego centrali
 6. sprawdzenie stanu zasilania niskoprądowego centrali
 7. śledzenie prawidłowości pracy stacji systemu zgłoszeniowo- informacyjnego
 8. monitorowanie stanu i liczby wyposażeń abonenckich
 9. współpraca z serwisem technicznym centrali telefonicznej na podstawie danych z programu
 10. inne prace wynikające z bieżącej pracy centrali

Administrowanie i zarządzanie pracą centrali telefonicznej

 1. nadawanie uprawnień ( zmiana kategorii ) poszczególnym abonentom
 2. wykonywanie zmian wyposażeń w zależności od aparatu telefonicznego
 3. resetowanie wyposażeń abonenckich
 4. tworzenie grup abonenckich
 5. tworzenie uprawnień do filtracji połączeń abonenckich
 6. nadawanie indywidualnych uprawnień identyfikacyjnych
 7. kreowanie i usuwanie abonentów analogowych i systemowych

Konserwacja sieci teletechnicznej

 1. prowadzenie dokumentacji sieci teletechnicznej
 2. utrzymywanie uporządkowania w przełącznicy głównej i szafach kablowych
 3. kontrolowanie stanu prawidłowości połączeń na łączówkach przełącznicy gł. i pośredniej
 4. inne czynności bezpośrednio związane z siecią telekomunikacyjną a nie wymienione powyżej

Konserwacja i bieżąca naprawa aparatów telefonicznych analogowych i cyfrowych

 1. szkolenie użytkowników cyfrowych aparatów telef. z zakresu funkcji i usług
 2. sprawdzanie poprawności działania
 3. programowanie funkcji aparatów telefonicznych
 4. programowanie klawiszy funkcyjnych

Konserwacja telefaksów

 1. w zależności od potrzeb czyszczenie elementów telefaksów
 2. wymiana tonerów
 3. wymiana bębnów
 4. programowanie
 5. naprawy telefaksów nie wymagające interwencji serwisu fabrycznego

CZĘŚĆ III

Warunki realizowania umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie również wykonywanie następujących czynności w ramach bieżących potrzeb:

Oferta musi zawierać łączną kwotę brutto.

Cena oferty musi obejmowac wszelkie koszty zwiazane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Kryteria oceny ofert:

O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny. Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cene i spełni warunki określone w zapytaniu ofertowym.

3. Termin realizacji umowy: 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

4. Data i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres bab@mkidn(dot)gov(dot)pl lub osobiscie w Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w terminie wskazanym poniżej.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2015 r.

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie bedą brane pod uwagę.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiazania Zamawiajacego do udzielenia zamówienia. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach okreslonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zmówienia.

W sprawie dodatkowych informacji proszę zwracać się w godzinach pracy urzędu do Pana Zbigniewa Komańskiego tel. (022) 42 10 121 , e-mail: zkomanski@mkidn(dot)gov(dot)pl

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

Załączniki:

 powrót