Ogłoszenie

13-12-2017

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej.

Przedmiot umowy:

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu zapewnienia sprawnego i rzetelnego koordynowania prac legislacyjnych Departamentu poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa artystycznego, a także w celu współpracy z różnymi podmiotami w tworzeniu strategii rozwoju szkolnictwa artystycznego.

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Wykonanie usługi polegającej na wsparciu zadań Wydziału Szkolnictwa Artystycznego Stopnia Podstawowego i Średniego w zakresie koordynowania prac legislacyjnych oraz przy tworzeniu strategii rozwoju szkolnictwa artystycznego, w tym w szczególności:

Termin na realizację umowy cywilno-prawnej: 2 stycznia – 28 lutego  2018 r.

Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej:

n i e z b ę d n e

d o d a t k o w e

Wymagane dokumenty: CV, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: 18 grudnia 2017 r.  

Miejsce składania dokumentów: w wersji elektronicznej na adres: bdrewniacka@mkidn(dot)gov(dot)pl

Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny złożonych dokumentów (pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań) oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz określone predyspozycje do realizacji zadania.powrót