Ogłoszenie

13-12-2017

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kulturyi Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno – prawnej.

Przedmiot umowy:

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie prac kadrowo – administracyjnych dotyczących zadań związanych z prowadzeniem spraw dyrektorów i nauczycieli szkół artystycznych i placówek oraz przy organizacji i obsłudze zadań dotyczących stypendiów i nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Wykonanie usługi polegającej na wsparciu Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w zakresie wykonywania zadań wynikających ze stosunku pracy w stosunku do dyrektorów i nauczycieli szkół artystycznych i placówek oraz przy organizacji i obsłudze zadań z zakresu stypendiów i nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Termin na realizację umowy cywilno-prawnej: 2 stycznia – 28 lutego 2018 r.

Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej:

n i e z b ę d n e

d o d a t k o w e

Wymagane dokumenty: CV, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie, kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie.

Termin składania dokumentów: do 18 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do ministerstwa)

Miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć  w ww. nieprzekraczalnym terminie:

- w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: dek@mkidn(dot)gov(dot)pl lub

- pocztą lub osobiście  na adres korespondencyjny: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17  00-071 Warszawa.

 

Kryteria wyboru: Wybór nastąpi po przeprowadzeniu oceny zgodności złożonych dokumentów z  określonymi powyżej wymaganiami oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będą: wymagana wiedza, doświadczenie oraz niezbędne predyspozycje do realizacji zadania. Ponadto pod uwagę zostanie wzięta także kwota za wykonanie zlecenia zaproponowana przez Wykonawcę.

 powrót