Ogłoszenie o zamówieniu poniżej równowartości 30 000 euro

27-11-2018

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: serwis drukarek oraz zasilaczy awaryjnych na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Serwis drukarek oraz zasilaczy awaryjnych na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1;
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

1) Warunki wykonania zamówienia

Termin realizacji: do 15.12.2020r.

2) Warunki udziału

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają poniższe wymagania.
We wskazanym terminie Oferent przedstawi ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr. 2 do zapytania. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

3) Kryteria oceny ofert

a) Cena: 100 %.

4) Z Wykonawcami, którzy złożą oferty mogą być prowadzone negocjacje w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji zamówienia.

5) Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji / dokonania zakupu.

6) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub powiększenia zamówienia o 20%.

7) Oferty należy składać do 07.12.2018r. do godz. 16-00 na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania na adres e-mail: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl, w tytule należy wpisać: „Oferta na serwis drukarek oraz zasilaczy awaryjnych na potrzeby MKiDN”.

8) Dodatkowych informacji udziela Pan Marcin Majewski pod numerem telefonu
+48 (22) 42-10-215 oraz adresem email: mmajewski@mkidn(dot)gov(dot)pl oraz Pan Waldemar Andrzejewski pod numerem telefonu +48 (22) 42-10-277 adres email: wandrzejewski@mkidn(dot)gov(dot)pl


Załącznik nr. 1 szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr. 2 wzór formularza ofertowegopowrót