Ostatnie posiedzenie Rady Ochrony Zabytków kadencji 2012-2016

29-04-2016

 

Ostatnie posiedzenie Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego kadencji 2012-2016 odbyło się 29 kwietnia 2016 r. W spotkaniu udział wzięła Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków dr Magdalena Gawin.

Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwały dotyczące aktualnych problemów systemu ochrony zabytków. W pierwszej kolejności wskazano na potrzebę ochrony dziedzictwa architektury i urbanistyki XX wieku w Polsce. Rada zwróciła uwagę, że pomimo trudnych warunków gospodarczych i politycznych powojennej odbudowy ze zniszczeń i ideologicznych ograniczeń, architektura, urbanistyka oraz dzieła techniki po roku 1945 są wyrazem kontynuacji najbardziej nowoczesnych nurtów europejskich i światowych oraz poszukiwań awangardowych rozwiązań przestrzennych odpowiadających potrzebom społecznym, a także uporczywych dążeń środowiska twórczego do zachowania autonomii w obszarze sztuki i kształtowania przestrzeni poprzez niezależność formalną dzieła i wysoką jakość warsztatu zawodowego.

Po wysłuchaniu informacji wiceminister Magdaleny Gawin i zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Rada Ochrony Zabytków w formie uchwały w pełni poparła proponowany projekt zmian legislacyjnych, który ma doprowadzić do przekazania wojewódzkich konserwatorów zabytków pod zwierzchnictwo Generalnego Konserwatora Zabytków. Rada podkreśliła, że przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy uwzględnił postulat, wielokrotnie wyrażany w uchwałach Rady, jak i solidarnie przez wszystkie gremia konserwatorskie w Polsce. Warunkiem koniecznym dla odbudowy silnej i niezależnej państwowej służby ochrony zabytków jest zmiana ustrojowa i podporządkowanie wojewódzkich konserwatorów zabytków organowi centralnemu, wyspecjalizowanemu w ochronie zabytków, a nie wojewodom, jak było do tej pory.

 powrót