Oświadczenie MKiDN ws. listu otwartego Krzysztofa Wyszkowskiego

15-12-2017

W związku z wyrażoną w liście otwartym wolą rezygnacji Krzysztofa Wyszkowskiego z członkostwa w Kolegium Historyczno-Programowym Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz zapytaniami w tej sprawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraża głębokie ubolewanie z powodu decyzji tej znaczącej dla „Solidarności” postaci. Należy podkreślić, że – wykorzystując zapisy Statutu – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsekwentnie i z determinacją dążył do podtrzymania kandydatury Krzysztofa Wyszkowskiego w organach kolegialnych ECS, mimo sprzeciwów Prezydenta Miasta Gdańska, wyrażanych niekiedy w sposób uwłaczający tej wybitnej postaci. Dzięki zabiegom Ministra we wrześniu 2017 r. Krzysztof Wyszkowski został powołany w skład Kolegium.

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku jest instytucją, której współorganizatorami są Miasto Gdańsk, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Pomorskiego.

Dlatego, odnosząc się do zarzutów dotyczących rzekomego braku działania ministerstwa kultury w kontekście funkcjonowania ECS, MKiDN pragnie podkreślić, że wszelkie zmiany Statutu tej instytucji wymagają zgody wszystkich organizatorów. Resort kultury konsekwentnie dąży do uczciwego ukazywania przez Centrum udziału wszystkich środowisk ruchu społecznego Solidarności. MKiDN rozważa również zaproponowanie takich zmian w Statucie ECS, aby możliwości decydowania o programie instytucji w większym stopniu odzwierciedlały zakres jej finansowania.

Dyrektor ECS w świetle Statutu jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Gdańska po uzgodnieniu z pozostałymi organizatorami. Wobec wniosku prezydenta Gdańska o powołanie Basila Kerskiego na kolejną kadencję, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyraził opinię, że na stanowisko dyrektora ECS na kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2018 r. powinien zostać rozpisany konkurs.

Do konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Gdańska przystąpił tylko jeden kandydat – dotychczasowy dyrektor ECS Basil Kerski. Oznaczało to, że sam wybór odbył się wyłącznie poprzez ocenę jednej osoby, jednak była to sytuacja niezależna od resortu. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, powołana została komisja konkursowa, w której – spośród dziewięciu członków – trzech zostało wskazanych przez ministra. Byli to dr hab. Grzegorz Berendt, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego oraz dr Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Wszystkie wyznaczone przez Ministra osoby pracowały w komisji konkursowej w sposób całkowicie suwerenny. Decyzje dotyczące oceny kandydata były wyłącznie decyzjami członków komisji konkursowej.powrót