Oświadczenie w sprawie kwalifikacji do nauczania w szkołach artystycznych

16-10-2017

 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MKiDN z 20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli, (§ 3 ust. 1) kwalifikacje do nauczania przedmiotu (…) w szkołach muzycznych posiada osoba, która ma przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem (…).

Posiada je również osoba, która ma przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich w uczelni artystycznej na innym kierunku (specjalności) niż nauczany przedmiot, która jednak w ramach danego kierunku nabyła niezbędną wiedzę merytoryczną w zakresie nauczanego przedmiotu (…) lub ukończyła studia podyplomowe w uczelni artystycznej w zakresie nauczanego przedmiotu (…).

W świetle tych przepisów – nauczyciel który skończył inny kierunek (specjalność) w uczelni artystycznej, niż przedmiot, który zamierza nauczać, a nie wykazał nabycia niezbędnej wiedzy lub ukończenia studiów podyplomowych w zakresie tego przedmiotu, nie ma wymaganych kwalifikacji do jego nauczania.

MKiDN kończy obecnie prace nad nowym rozporządzeniem dot. kwalifikacji. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych do zmian, jakie zostały wprowadzone w szkołach artystycznych w 2016 roku odnośnie planów nauczania, podstaw programowych itd. Drugim powodem określenia na nowo wymagań kwalifikacyjnych są zbyt ogólnikowe przepisy, które powodują nieporozumienia przy ich interpretacji. Z tych powodów powstały obecnie w środowiskach absolwentów kierunków jazzu i rozrywki oraz absolwentów instrumentalistyki klasycznej wątpliwości, kto może uczyć i w jakim zakresie gry na instrumentach w szkołach muzycznych I i II stopnia.

Zgodnie z przyjętą praktyką, MKiDN przy projektowaniu merytorycznych zapisów opiera się na opiniach uznanych ekspertów z danej dziedziny. Dlatego, także w tym przypadku, w celu wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości, MKiDN zwróci się do akademii muzycznych o opinię w tej sprawie i na tej podstawie określi ostateczne sformułowania rozporządzenia w sprawie kwalifikacji.

Należy zaznaczyć, że dwa rozporządzenia MKiDN - o planach nauczania oraz podstawach programowych, uwzględniają nauczanie jazzu w szkołach muzycznych II st. Wzorem uczelni w niektórych szkołach powstały osobne wydziały jazzu. Jazzmani do tej pory słusznie podkreślali różnicę w specjalnościach muzyki klasycznej i jazzowej i uznawali potrzebę specjalistycznego kształcenia. W nowym prawodawstwie w całości respektujemy ich pogląd.

Przekonanie, że należy  zliberalizować wymagania kwalifikacyjne i rozciągnąć je na inne specjalności niż ukończone przez absolwenta studia, jest - zdaniem MKiDN – kontrowersyjne, gdyż grozi obniżeniem efektów kształcenia; powinno zatem zostać poddane weryfikacji drogą konsultacji społecznych.powrót