Oświadczenie ws. budowy kompleksu hotelowo-apartamentowego w Krakowie

08-06-2018

fot. Danuta Matloch

Dostrzegając zaniepokojenie mieszkańców Krakowa inwestycją realizowaną przy ul. Stradomskiej 12-14 w Krakowie, mając na uwadze znaczną wartość zabytkową przedmiotowego terenu, dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin – Generalny Konserwator Zabytków – od kwietnia br. podjęła w powyższej sprawie z urzędu czynności wyjaśniające.

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków został zobowiązany do przekazania wszelkich dokumentów oraz złożenia wyjaśnień w sprawie inwestycji, polegającej na budowie zespołu mieszkaniowego z usługami pn. „Angel Stradom”.

- Jesteśmy w ścisłym kontakcie z aktywistami krakowskimi, działającymi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, oraz służbami konserwatorskimi i środowiskiem naukowym Krakowa. Sprawa jest dla nas priorytetem i bardzo poważnie się nią od wielu tygodni zajmujemy – mówi wiceminister kultury Magdalena Gawin.

Dodatkowo, Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotowuje specjalistyczną opinię w zakresie oceny dopuszczalności związanych z inwestycją prac, wobec wartości zabytkowych obszaru historycznego zespołu urbanistycznego i architektonicznego miasta Krakowa, objętego wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Po uzyskaniu wyczerpujących danych od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz przeanalizowaniu ich treści, podjęte zostaną w sprawie dalsze działania kontrolne, o których natychmiast poinformujemy.powrót