Polska członkiem Poszerzonego Porozumienia Częściowego w sprawie szlaków kulturowych Rady Europy

05-04-2017

Polska stała się 28 państwem członkowskim Poszerzonego Porozumienia Częściowego w sprawie szlaków kulturowych, ustanowionego w ramach Rady Europy.  Było to możliwe dzięki deklaracji złożonej przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

Poszerzone Porozumienie jest formą współpracy państw-stron Europejskiej Konwencji Kulturalnej  z 1954 r., którą Polska ratyfikowała w 1990 r. Zostało powołane na mocy rezolucji nr CM/Res (2013)66 Komitetu Ministrów Rady Europy.  Celem jego działania jest promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego w wymiarze ponadnarodowym, poszerzanie wiedzy i edukacji w  obszarze znajomości historii Europy oraz rozwijanie  potencjału turystycznego regionów europejskich.

Szczególnym punktem zainteresowania współpracy międzynarodowej w ramach Poszerzonego Porozumienia jest rozwój szlaków o symbolicznym znaczeniu dla europejskiej historii i kultury oraz odkrywanie nowych narracji łączących różne narody europejskie. Inicjatywa związana ze szlakami kulturowymi jest jednym z najstarszych programów Rady Europy w dziedzinie kultury. Została uruchomiona w 1987 r., a pierwszym szlakiem stała się Droga św. Jakuba.

W ramach programu Europejskich Szlaków Kulturowych aktualnie funkcjonują 32 certyfikowane szlaki, które nawiązują do różnych wątków tematycznych, odwołujących się do europejskiej pamięci, historii i dziedzictwa. Wśród nich część przebiega przez Polskę, m.in. Szlak Hanzy, Droga św. Jakuba, Św. Marcina z Tour, Szlak Wikingów, Szlak Dziedzictwa Żydowskiego, Via Regia, Szlak Europejskich Cmentarzy, Szlak Cysterski, Szlak Napoleona. W tworzeniu polskich odcinków szlaków europejskich uczestniczy w Polsce wiele podmiotów – głównie samorządów miejskich, stowarzyszeń, placówek naukowych i kościołów.  Przystąpienie Polski do Poszerzonego Porozumienia Częściowego w sprawie szlaków kulturowych Rady Europy jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie pozyskiwaniem certyfikatów Szlaków Europejskich, a także ustanawianiem nowych. Dzięki członkostwu w tym gremium Polska będzie mogła wzmacniać partnerskie sieci współpracy w Europie, popularyzować nasze dziedzictwo kulturowe i historię oraz  rozwijać turystykę kulturalną w regionach.powrót