Polski Komitet Doradczy

22-06-2009

W dniu 18.06.br. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się posiedzenie Polskiego Komitetu Doradczego, organu pomocniczego Rady Ministrów, właściwego w sprawach koordynacji działań dotyczących ochrony zabytków w razie konfliktu zbrojnego, zgodnie z Konwencją o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego z dnia z 14 maja 1954 r.

Komitet jest organem międzyresortowym, powołanym na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w którego skład wchodzą przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, spraw wewnętrznych, oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, spraw zagranicznych oraz ministrów Obrony Narodowej i Sprawiedliwości.

W czasie posiedzenia Komitetu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył akty powołania na funkcję przewodniczącego Komitetu oraz członków Komitetu.

Komitet podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań legislacyjnych na rzecz przystąpienia Polski do II Protokołu do Konwencji z 14 maja 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego.powrót