Ponad 19 mln zł na budowę siedziby Nowego Teatru w Warszawie

12-02-2014

Przebudowa zabytkowych obiektów (w tym hali warsztatowej) oraz zagospodarowanie terenu na siedzibę Nowego Teatru w Warszawie. To projekt, który uzyskał  19, 1 mln zł dofinansowania w Programie Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Operatorem programu jest MKiDN. W sumie 18 zadań wsparto kwotą 275, 2 mln zł. Decyzję o ich dofinansowaniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał 11 lutego br.

Całkowita alokacja na program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego wynosi 81,8 mln euro. Umowa w tej sprawie - po wielu miesiącach negocjacji - została podpisana 18 kwietnia 2013 r., a nabór wniosków w trybie konkursowym zakończył się 30 września 2013 r.

7 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu – Komitetu ds. Wyboru Projektów do Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Jego zadaniem było rekomendowanie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektów do dofinansowania. W trakcie posiedzenia Zespół - na podstawie listy rankingowej - przyjął listę 18 rekomendowanych projektów. W oparciu o tę rekomendację 11 lutego br. minister Bogdan Zdrojewski podpisał decyzję o ich dofinansowaniu.

Wybrane projekty wyróżniają się m.in. ogólnopolskim oddziaływaniem, kompleksowością oraz wysoką rangą planowanych działań- zarówno w obszarze ochrony i zachowania dziedzictwa narodowego, jak również w aspekcie założonych programów kulturalnych i edukacyjnych. Niewątpliwie więc dofinansowane przedsięwzięcia - poprzez swój unikalny charakter - aktywnie przyczynią się do promocji polskiego dorobku kulturowego, jak również do rozwoju kompetencji społeczno-kulturowych odbiorców planowanych inwestycji.

Program jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Umożliwia on dofinansowanie ponadregionalnych projektów inwestycyjnych z zakresu renowacji zabytków, budowy i rozbudowy instytucji kultury, konserwacji zabytków ruchomych oraz rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury. Udzielane w jego ramach granty nie mogą być mniejsze niż 1 mln euro i nie mogą przekraczać 8 mln euro.

Informację o programie można znaleźć na stronie internetowej:

www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/konserwacja-i-rewitalizacja-dziedzictwa-kulturowego.php

Program ten uzupełnia się z wdrażanym już Programem Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej, ukierunkowanym na wsparcie przedsięwzięć „miękkich”, dofinansowanym również ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/pl/promowanie-roznorodnosci-kulturowej-i-artystycznej.php

Do roku 2009 Polska w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu na projekty z zakresu kultury uzyskała prawie 100 mln euro, z czego w ramach:

•             Priorytetu Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego - 87,8 mln euro - na projekty inwestycyjne. 

Zrealizowano 34 projekty, które dotyczą ważnych dla polskiej kultury i mających ponadregionalny zasięg obiektów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Są to m.in. kompleksowe inwestycje dotyczące zabytków ujętych na Liście światowego dziedzictwa UNESCO (np. fortyfikacje Zamościa, Sukiennice w Krakowie, piwnice staromiejskie w Warszawie) czy projekty dotyczące Pomników Historii Prezydenta RP (np. Muzeum – Pałac w Wilanowie). Środki pochodzące z Mechanizmów Finansowych wsparły również budowę nowoczesnej infrastruktury (np. utworzenie Europejskiego Centrum Bajki ) oraz renowację i digitalizację zabytkowych księgozbiorów (cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze ).

•             Funduszu Wymiany Kulturalnej - 9,5 mln euro - na przedsięwzięcia kulturalne.

Zrealizowano 72 projekty ze sfery kultury w ramach 4 obszarów priorytetowych: muzyki i sztuk scenicznych, sztuk plastycznych i wizualnych, dziedzictwa kulturowego oraz literatury i archiwów. Dofinansowanie uzyskać mogły projekty realizowane wspólnie z instytucjami z Państw – Darczyńców, dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych, współpracy oraz wymiany artystów, współpracy szkół i uczelni artystycznych, współpracy ekspertów z obszaru dziedzictwa kulturowego, a także współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji kultury i archiwów. W ramach zrealizowanych projektów łącznie odbyło się ponad 700 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło ponad 2,2 tys. artystów, a liczba widzów przekroczyła 500 tys.  Projekty realizowane były na terenie Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Celem projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr jest ochrona elementów tkanki urbanistycznej Warszawy, wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych w działalności kulturowej teatru, promowanie, inicjowanie i rozwijanie aktywności kulturalnej oraz wdrożenie programu kulturalno - edukacyjnego z wykorzystaniem zrewitalizowanej i zaadoptowanej infrastruktury.

Nowy Teatr legitymuje się potencjałem do kreowania markowych, polskich produktów kulturowych. Treść programu kulturowego, jak również idea działań planowanych do realizacji w wyniku wdrożenia projektu cechuje się unikatowością i wysokimi walorami artystycznymi. Pozwoli on na pełne wykorzystanie potencjału tej placówki.

Całkowita alokacja na program Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego wynosi 81,8 mln euro. Umowa w tej sprawie została podpisana 18 kwietnia 2013 r., nabór zakończył się 30 września 2013 r. Program jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Umożliwi on dofinansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu renowacji zabytków, budowy i rozbudowy instytucji kultury, konserwacji zabytków ruchomych oraz rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury. Udzielane w jego ramach granty nie mogą być mniejsze niż 1 mln euro i nie mogą przekraczać 8 mln euro.

Program ten uzupełnia się z wdrażanym już Programem Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej, ukierunkowanym na wsparcie przedsięwzięć „miękkich”, dofinansowanym również ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Polska jest beneficjentem środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego od roku 2004. W latach 2004-2009 uzyskała w jego ramach 533 mln euro. Na projekty z zakresu kultury przeznaczono trzecią pod względem wielkości (obok ochrony środowiska i wdrażania przepisów z Schengen) pulę środków, tj. prawie 100 mln euro, z czego w ramach:

Wykaz projektów znajduje się na stronach: www.eog2016.mkidn.gov.pl , www.fwk.mkidn.gov.pl

 

 

 

 powrót