Posiedzenie Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

22-11-2011

Minister kultury Bogdan Zdrojewski wręczył powołania członkom Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 23 listopada br. w siedzibie Instytutu minister otworzył pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady. Przewodniczył jej do chwili wyboru przewodniczącego, którym został Wojciech Marczewski.

Minister Bogdan Zdrojewski wręcza powołania członkom Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.  Foto Danuta Matloch
Minister Bogdan Zdrojewski wręcza powołania członkom Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
fot.: Danuta Matloch

Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej została powołana przez ministra Bogdana Zdrojewskiego 14 października br. Jej kadencja będzie trwać do roku 2014.

W Radzie zasiada 11 osób. Znaleźli się w niej m.in. przedstawiciele artystów: reżyser i scenarzysta Wojciech Marczewski, reżyser, scenarzysta i producent Juliusz Machulski oraz reżyser i filmoznawca Bartosz Konopka. Wśród członków są też producenci filmowi oraz reprezentanci związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych.: Lambros Ziotas, Barbara Gadomska, Tomasz Jagiełło, Jerzy Kapuściński, Krzysztof Turkowski, Piotr Walter i Tomasz Karczewski. Ministra kultury reprezentować będzie podsekretarz stanu w resorcie - Monika Smoleń.

Zgodnie z ustawą o kinematografii Rada PISF jest organem Instytutu, a do jej zadań należy:

  1.  wytyczanie kierunków działania Instytutu, w szczególności poprzez zatwierdzanie ogłaszanych przez Dyrektora programów operacyjnych, a także inwestycji własnych Instytutu powyżej 5 mln zł
  2.  opiniowanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego Instytutu, w terminach umożliwiających przedłożenie tych planów ministrowi do zatwierdzenia
  3. zatwierdzanie propozycji Dyrektora w przedmiocie przesunięcia środków pomiędzy programami w planie finansowym powyżej 20 % zaplanowanych kwot
  4. opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu, w tym formułowanie zaleceń i postulatów na rok następny
  5. opiniowanie propozycji zmian w statucie oraz wyrażanie zgody na dokonywanie zmian w statucie z inicjatywy ministra
  6. przedstawianie ministrowi, innym organom administracji publicznej oraz Dyrektorowi stanowisk, opinii i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu i kinematografii.


powrót