#PracaRządu - MKiDN

17-05-2016

 

Na posiedzeniu Rady Ministrów dn. 17 maja 2016 r. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego przedstawił sprawozdanie z półrocza działalności resortu. Publikujemy listę wybranych dokonań MKiDN, które znalazły się w tym podsumowaniu.
 

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - Projekt przewiduje przekształcenie wojewódzkich konserwatorów zabytków w organy administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w miejsce obecnego rozwiązania polegającego na zwierzchnictwie terenowego organu administracji ogólnej (wojewody). Projekt przekazany do konsultacji publicznych w dniu 1 kwietnia 2016 r.
 1. Reforma szkolnictwa artystycznego. W poprzednich latach ministerstwo zdecydowało się wprowadzić w szkołach artystycznych zmiany, które całkowicie zmieniły cel ich istnienia. Wprowadzane mimo protestów środowiska szkół zmiany spowodowały obniżenie poziomu kształcenia. Obecnie przywracamy cel stawiany przed tymi szkołami, który polega na kształceniu do zawodów artystycznych. Opieramy się tutaj na audycie dotyczącym wprowadzonych zmian oraz wcześniejszych doświadczeniach dydaktycznych. Powrót do tradycyjnych form i metod kształcenia uzupełniony o doświadczenia wyniesione z wprowadzanej reformy spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony środowiska szkół artystycznych.
 1. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych. W ostatnich ośmiu latach MKiDN nie wypłacało dotacji w pełnej wysokości 50% na ucznia w szkole artystycznej niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej, wskutek czego dług ministerstwa wobec szkół narósł do wysokości 240 mln zł. W ubiegłych latach nie przeciwdziałano narastaniu długu i zwiększaniu liczby szkół, którym należy się dotacja. Podjęliśmy negocjacje ze szkołami mające na celu wyrównanie zadłużenia w formie akceptowalnej dla obu stron. Liczba szkół, którym MKiDN powinno wypłacać dotacje narastała w ostatnich latach lawinowo w związku z niskim stopniem trudności w uzyskaniu uprawnień szkoły publicznej. Podjęliśmy działania, które mają na celu uregulowanie sytuacji poprzez zmianę w ustawie.
 1. Reforma mediów publicznych - przez 8 lat rząd RP nie pochylił się nad problemem mediów publicznych, które na skutek apelu b. premiera do obywateli, by nie płacili abonamentu, utraciły płynność finansową, zmuszone były redukować zatrudnienie i nie realizowały misji publicznej, która odróżnia media publiczne od komercyjnych W miejsce abonamentu, którego koszt to 22,70 zł/mc, nowa propozycja ustawowa wprowadzi składkę audiowizualną, której koszt będzie znacznie niższy (między 12-15 zł/mc).
 1. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” - Projektowana uchwała ma na celu uaktualnienie warunków finansowych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiających budowę w latach 2016-2019 stałej siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz zorganizowanie wystawy stałej. Muzeum powołano w 2006 r., ale do 2015 r. nie doczekało się wyznaczenia lokalizacji i budowy. Poprzednicy podczas kampanii wyborczej przyjęli wieloletni program rządowy przewidujący realizację projektu na lata 2016-2019.
  29.01.2016 r. podpisaliśmy umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy siedziby Muzeum Historii Polski (oznacza to faktyczne uruchomienie budowy MHP). Przyspieszenie prac pozwoli oddać muzeum w listopadzie 2018 r. na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
 1. Podpisano umowę na opracowanie wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego (oznacza to faktyczne uruchomienie „WPR Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”). Umowę podpisano 09.02.2016.
   
 2. Muzeum Piaśnica w Wejherowie. Placówka upamiętniająca pierwszy mord ludobójstwa w czasie II wojny światowej jest oddziałem państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie.
 1. Podpisano następujące umowy na współprowadzenie:
 1. Utworzono Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego (umowa podpisana kwietniu 2016 r.). Celem działania instytucji jest publikacja w internecie (w językach: polskim i angielskim) świadectw zbrodni nazistowskich i komunistycznych złożonych przed Główną Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich oraz Główną Komisją Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Pierwszym projektem realizowanym w ośrodku będzie projekt „Zapisy terroru. Świadectwa przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich/Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”, który będzie poświęcony popularyzacji oraz umiędzynarodowieniu doświadczeń Polski pod okupacją niemiecką i sowiecką.
 1. Ogłoszono decyzje MKiDN o połączeniu budowanego Muzeum II wojny Światowej oraz Muzeum Westerplatte w jedno muzeum  o nazwie Muzeum II Wojny Światowej - obwieszczenie z dnia 06.05 2016.
 1. Opracowano projekt ustawy o narodowych dobrach kultury - projekt ma na celu utworzenie katalogu narodowych dóbr kultury uznanych za szczególnie istotne dla polskiego dziedzictwa, a także ustanowienie procedur zwrotu narodowych dóbr kultury tworząc jedną, kompleksową regulację. Projekt wdraża także przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Etap: projekt wrócił z konsultacji publicznych, uwagi zostały uwzględnione i teraz zostanie przekazany do konsultacji resortowych.powrót