Prace Mię­dzy­re­sor­to­we­go Ze­spo­łu ds. Sta­ty­sty­ki Kul­tu­ry

10-02-2011

W „Ra­por­tach o sta­nie kul­tu­ry” przy­go­to­wa­nych na Kon­gres Kul­tu­ry 2009 przez in­ter­dy­scy­pli­nar­ne ze­spo­ły ba­da­czy z całej Pol­ski wie­lo­krot­nie zwra­ca­no uwagę na nie­do­stat­ki pol­skiej pu­blicz­nej statysty­ki kul­tu­ry. Po­wo­ła­ny przez Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Pre­ze­sa GUS Mię­dzy­re­sor­to­wy Ze­spół ds. Statysty­ki Kul­tu­ry pro­wa­dzi prze­gląd obec­nej sta­tyst­ki kul­tu­ry i pro­po­nu­je kie­run­ki moż­li­wych zmian w tym za­kre­sie.

W pra­cach ze­spo­łu uczest­ni­czą przed­sta­wi­cie­le MKiDN, GUS oraz Obserwatorium Kultury, które działa przy Narodowym Centrum Kultury. Zespół zajął się przede wszystkim stworzeniem nowych narzędzi, które pozwolą lepiej monitorować sektor kultury oraz tworzyć prognozy jego rozwoju, które w powiązaniu z innymi uwarunkowaniami, pozwolą konstruować wieloletnie strategie rozwoju.

Na dzisiejszym spotkaniu, któremu przewodniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski zaprezentowano wyniki badań Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Krakowie z wykorzystaniem nowych narzędzi ekonomiczno – statystycznych dotyczących kultury. Dzięki nim możliwe staje się dokładne opisanie kultury jako elementu gospodarki, jej udziału w Produkcie Krajowym Brutto, a także sposobów finansowania zadań publicznych w sektorze kultury, czy wybranych instytucji kultury z budżetu państwa.

Innowacyjne prace zespołu doceniają kulturę jako wartość samą w sobie, ale zwracają również uwagę na jej wymiar czysto ekonomiczny.  Staje się ona sektorem generującym nowe miejsca pracy, wprowadza i wykorzystuje nowe technologie, dochody, a także jest czynnikiem zwiększającym atrakcyjność turystyczną. Jak każda inna gałąź gospodarki zasługuje na dokładną analizę z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi.powrót