Premiera filmu „Krajobraz mojego miasta”

30-11-2016

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

 

Opanowanie chaosu reklamowego szpecącego krajobraz miast, małej architektury, zieleni - w tym także zabytkowej – to temat filmu „Krajobraz mojego miasta”, którego premiera odbyła się 1 grudnia 2016 r. w warszawskim kinie „Wisła”. Pokaz filmu poprzedziła konferencja prasowa z udziałem wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków dr hab. Magdaleny Gawin.

Film "Krajobraz mojego miasta" poświęcony jest zagadnieniu zarządzania przestrzenią publiczną: miejscami pamięci, zielenią, parkami kulturowymi. Będzie prezentowany władzom samorządowym - najpierw wojewodom, potem władzom mniejszych jednostek miejskich, także urzędnikom.

Podczas konferencji wiceminister Gawin podkreśliła, że przygotowany film ma uświadomić samorządowcom, jak ważne jest zagadnienie ładu krajobrazowego.

Jak ważne jest, aby nasze miasta i miasteczka były czyste od reklam, żeby panowały pewne reguły dotyczące materiału i kolor ogrodzeń, żeby proponować samorządowcom konkretną zieleń i że trzeba przywrócić pewien historyczny wygląd miast" - wyjaśniła Magdalena Gawin.

Podsekretarz stanu zwróciła uwagę, że zwykle te kwestie schodziły na dalszy plan, były uznawane za mniej ważne.

Przypomnę, że od 2015 roku mamy ustawę krajobrazową, która daje samorządom pełne narzędzia do tego, aby zadbały o nasze miasta. Zgodnie z zasadą decentralizacji państwa, to nie urząd centralny, czyli ministerstwo kultury, a władze miast mają dzisiaj narzędzia, za pomocą których mogą zdejmować reklamy i mogą dbać o estetyczny wygląd miast i miasteczek" - mówiła wiceminister.

To nie jest tak, że ustawa, którą przyjmie Sejm, będzie natychmiast obowiązującym prawem. Ona będzie wtedy prawem, wtedy będzie używana, kiedy ludzie odczują tego potrzebę i sami pomyślą, że ona może działać na rzecz dobra wspólnego. Żeby zadziałała potrzebujemy dobrej kampanii edukacyjnej" - podkreśliła Magdalena Gawin.

W konferencji wzięli także udział: dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka oraz wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Po filmie zaplanowano panel ekspercki w składzie: Bogdan Brożyna (Dyrektor Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), prof. Jakub Lewicki (Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków), Bartosz Skaldawski (Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa), Filip Spek (Stowarzyszenie Miasto jest Nasze) oraz dr hab. Katarzyna Zalasińska (Członek Rady Ochrony Zabytków).

Cel: ochrona dziedzictwa lokalnego

Film stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Produkcja ma charakter szkoleniowy i przeznaczona jest głównie dla władz samorządowych. Dotyka wielu zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią publiczną.

Celem filmu oraz towarzyszących mu szkoleń w całym kraju jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego, co w przyszłości powinno się przełożyć na poprawę wyglądu i zachowanie tożsamości kulturowej miejscowości, którymi zarządzają. Takie działanie bezspornie przekłada się na jakość życia mieszkańców oraz chociażby zwiększenie walorów turystycznych i inwestycyjnych danej miejscowości.

W filmie pokazano zarówno negatywne przykłady, jak i te godne naśladowania. Wrocław i Kraków to najlepsze przykłady miast, które zdecydowały się na wprowadzenie parku kulturowego w historycznych częściach i uporządkowanie przestrzeni. Podobne prace trwają m.in. w Gdyni i Łodzi.

Pomysłodawcą - wiceminister Gawin, producentem – NID

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin, zaś producentem merytorycznym - Narodowy Instytut Dziedzictwa. Drugą częścią projektu jest film na temat polskiej świeckiej architektury drewnianej, jako istotnego aspektu naszego kulturowego dziedzictwa oraz sposobów jego ochrony.

Partnerem przedsięwzięcia jest Wojewoda Mazowiecki. Podstawowym zadaniem Wojewody jest sprawowanie nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór ten jest prowadzony pod kątem zgodności z prawem. Szczególnie ważne są uchwały kształtujące ład przestrzenny, które mają wpływ na życie mieszkańców, dlatego też są otoczone szczególną troską wojewody. W przypadku częściowej niezgodności z prawem, wojewoda stara się ingerować w ich treść w możliwie niewielkim stopniu, dbając o to, by mogły choćby w części funkcjonować w obrocie prawnym.

 powrót