Projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych przyjęty przez rząd

24-05-2017

Abolicja dla tych, którzy nie opłacali abonamentu, uproszczona rejestracja odbiorników i poprawa skuteczności poboru abonamentu RTV – to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych przygotowanego przez MKiDN.

Według danych GUS w około 97% gospodarstw domowych w Polsce znajdują się odbiorniki telewizyjne, a abonament z tego tytułu regularnie opłaca jedynie 13% z nich. Kwota zaległości za ostatnie 5 lat przekroczyła 3 mld złotych. Jest to największy- wśród krajów europejskich- ubytek w poborze opłat abonamentowych.

Przygotowana przez MKiDN nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych umożliwi przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku, zapewni wsparcie dla misji pełnionej przez media publiczne i ustabilizuje finansowanie ich zadań, aby mogły być realizowane bez ulegania presji komercyjnej.

Poprawa skuteczności poboru opłat nastąpi poprzez włączenie dostawców telewizji płatnej do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników. Będą oni odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne oraz oświadczenia o zarejestrowanych odbiornikach i przekazywać je Poczcie Polskiej. Takie rozwiązanie jest znacznym ułatwieniem dla użytkowników, którzy będą mogli rejestrować odbiorniki za pośrednictwem dostawcy usług płatnej telewizji.

Dostawcy telewizji płatnej będą także przekazywać Poczcie Polskiej informacje o wszystkich zawieranych umowach. Poczta Polska będzie miała prawo do informacji o poszczególnych klientach korzystających z telewizji płatnej w celu ustalenia obowiązku zarejestrowania przez nich odbiornika.

Regulacja przejściowa przewiduje jednokrotne przekazanie Poczcie Polskiej informacji o odbiorcach telewizji płatnej oraz przekazanie klientom komunikatu o obowiązku rejestracji odbiornika i uiszczania opłat abonamentowych. Jednocześnie w ustawie znajdą się przepisy gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych posiadanych przez Pocztę Polską dla celów poboru opłat abonamentowych, w tym danych osobowych przekazywanych przez dostawców telewizji płatnej.

Przewidziane w ustawie obowiązki nakładane na dostawców telewizji płatnej, generujące po ich stronie koszty, będą odpłatne. Wysokość wynagrodzenia, uwzględniającego także rozsądny zysk dostawców określi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w drodze rozporządzenia.

Ustawa wprowadzi także abolicję dla osób, które posiadają zaległości z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych. Abolicją zostanie objętych ponad 2 mln gospodarstw domowych.

Zaproponowano, aby nowelizacja ustawy weszła w życie po miesiącu od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 powrót