Projekt ustawy abonamentowej w Sejmie. „Nie wprowadzamy nowej opłaty”

08-06-2017

fot. PAP/Leszek Szymański

 

„Projekt dotyczący uszczelnienia poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego nie wprowadza żadnych nowych opłat dla jakiejkolwiek grupy obywateli” - mówił podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy abonamentowej wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych odbyło się 8 czerwca br. w Sejmie. Wicepremier Gliński przedstawiając projekt mówił, że jego celem jest "poprawa skuteczności poboru opłat abonamentowych jako źródła finansowania realizacji misji publicznej radiofonii i telewizji". Jak podkreślał, projekt nie wprowadza żadnych nowych opłat dla jakiejkolwiek grupy obywateli.

"Tak jak ma to miejsce w chwili obecnej do zarejestrowania odbiorników oraz uiszczenia opłat abonamentowych zobowiązany jest i będzie każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizyjnego, który gotowy jest do odbioru emisji" – wskazał minister kultury.

Prof. Gliński mówił też, że projektowana ustawa służyć ma jedynie zagwarantowaniu bardziej adekwatnego, stabilnego i niezależnego finansowania zadań mediów publicznych, "tak aby mogły być one realizowane bez ulegania presji komercyjnych".

"Potrzeba przyjęcia projektowanej ustawy wynika z praktycznej dysfunkcjonalności obecnych rozwiązań dotyczących opłat abonamentowych. Jednym z głównych powodów dysfunkcyjności obecnie obowiązującego systemu poboru opłat abonamentowych jest niedopełnianie obowiązku rejestracji odbiorników. W połączeniu z brakiem realnych środków kontroli używania odbiorników (...) sprzyja to nieszczelności systemu – mówił wicepremier.

W trakcie swojego wystąpienia prof. Piotr Gliński wskazał, że obecnie regularnie abonament opłaca jedynie 13 proc. gospodarstw domowych. Minister podkreślał, że obecnie Polska ma największy wśród krajów europejskich ubytek w poborze opłat abonamentowych.

"Podczas gdy w innych krajach europejskich taki ubytek wynosi nie więcej niż kilka proc., w Polsce wynosi 50-70 proc." - wskazywał prof. Gliński. Zaznaczył, że działalność misyjna radiofonii publicznej jest finansowana w ok. 60-80 proc. z abonamentu, a TVP - w około 30 proc. "W efekcie udział środków publicznych jest najniższy w Europie" - mówił minister.

Ocenił, że przy tak małych wpływach z abonamentu mediom publicznym nie wystarczy środków do realizacji ich zadań. Dlatego - podkreślił wicepremier - rząd chce poprawić ściągalność abonamentu przez włączenie do procesu rejestracji i identyfikacji osób zobowiązanych do jego płacenia dostawców usług telewizji płatnej.

"Jest bowiem szczególnie rażące, jeśli w sytuacji korzystania z takich usług, kiedy oczywiste jest posiadanie odbiornika, nie dochodzi do jego rejestracji i uiszczania opłat abonamentowych" - ocenił prof. Gliński.

Abolicja, uproszczona rejestracja odbiorników, skuteczniejszy pobór abonamentu

Główne założenia przygotowanego przez MKiDN projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych to: abolicja dla tych, którzy nie opłacali abonamentu, uproszczona rejestracja odbiorników oraz poprawa skuteczności poboru abonamentu RTV. Nowelizacja ustawy zapewni wsparcie dla misji pełnionej przez media publiczne i ustabilizuje finansowanie ich zadań, aby mogły być realizowane bez ulegania presji komercyjnej.

Poprawa skuteczności poboru opłat nastąpi poprzez włączenie dostawców telewizji płatnej do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników. Będą oni odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne oraz oświadczenia o zarejestrowanych odbiornikach i przekazywać je Poczcie Polskiej. Takie rozwiązanie jest znacznym ułatwieniem dla użytkowników, którzy będą mogli rejestrować odbiorniki za pośrednictwem dostawcy usług płatnej telewizji.

Dostawcy telewizji płatnej będą także przekazywać Poczcie Polskiej informacje o wszystkich zawieranych umowach. Poczta Polska będzie miała prawo do informacji o poszczególnych klientach korzystających z telewizji płatnej w celu ustalenia obowiązku zarejestrowania przez nich odbiornika.

Regulacja przejściowa przewiduje jednokrotne przekazanie Poczcie Polskiej informacji o odbiorcach telewizji płatnej oraz przekazanie klientom komunikatu o obowiązku rejestracji odbiornika i uiszczania opłat abonamentowych. Jednocześnie w ustawie znajdą się przepisy gwarantujące bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych posiadanych przez Pocztę Polską dla celów poboru opłat abonamentowych, w tym danych osobowych przekazywanych przez dostawców telewizji płatnej.

Przewidziane w ustawie obowiązki nakładane na dostawców telewizji płatnej, generujące po ich stronie koszty, będą odpłatne. Wysokość wynagrodzenia, uwzględniającego także rozsądny zysk dostawców określi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w drodze rozporządzenia.

Ustawa wprowadzi także abolicję dla osób, które posiadają zaległości z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych. Abolicją zostanie objętych ponad 2 mln gospodarstw domowych.

/źródło: MKiDN, PAP/powrót