Projekt ustawy deregulacyjnej w Sejmie

04-02-2011

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, odbyło się 4 lutego w Sejmie RP.

Minister Zdrojewski przedstawia projekt ustawy deregulacyjnej w Sejmie

Minister Zdrojewski przedstawia projekt ustawy deregulacyjnej w Sejmie

Projekt Ustawy zawiera szereg zmian systemowych, które usprawnią pracę instytucji kultury i zwiększą efektywność wykorzystywania środków przeznaczanych na działalność kulturalną i artystyczną. Należą do nich przede wszystkim:

1) Wprowadzenie kategorii instytucji artystycznych, które podzielono na:

2) Umowy sezonowe i kontrakty dyrektorskie, które wprowadzą zasadę zatrudniania na czas określony dyrektorów wszystkich instytucji kultury. Podstawową formą zatrudnienia pracowników artystycznych ma być umowa sezonowa, która w rozumieniu prawa będzie umową o pracę na czas określony, a kończyć się może tylko z końcem sezonu artystycznego. Chroni to aktora przed zwolnieniem w trakcie sezonu, a teatr przed nagłym odejściem aktora. Nowe przepisy dotyczyć będą tylko osób nowozatrudnionych. Sytuacja aktorów zatrudnionych obecnie na czas nieokreślony nie ulegnie zmianie.

3) Wprowadzenie zgody pracodawcy na dodatkowe zatrudnienie przez artystę, która nie przewiduje zakazu pracy aktora poza teatrem, wprowadza natomiast obowiązek uzyskania zgody na takie zatrudnienie. Intencją ustawodawcy jest, aby przepis ten zapewnił ciągłość funkcjonowania instytucji i nie dotyczył czasu wolnego artysty. Dzięki temu praca aktora w reklamie czy serialach nie będzie dezorganizowała pracy jego macierzystej sceny.

4) Łączenie instytucji kultury, które stwarza możliwości powierzania zarządzania instytucją osobie prawnej (np. fundacja, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa itp.) lub osobie fizycznej. Spowoduje lepsze wykorzystanie środków finansowych, bazy lokalowej i kadr. Wprowadzenie nowych przepisów pozwoli na większą elastyczność w prowadzeniu działalności kulturalnej przez rząd i samorządy terytorialne.

Po pierwszym czytaniu w Sejmie, projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, został skierowany do prac Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Zapowiedziane zostały również dalsze konsultacje środowiskowe.
 powrót