Rada UE ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury

23-05-2008

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń uczestniczyła w dniach 21-22 maja w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury, w częściach dotyczącej spraw audiowizualnych oraz kultury.

Podczas spotkania przyjęto następujące dokumenty:

 1. Konkluzje Rady w sprawie kompetencji międzykulturowych.

  Propagowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego to jeden z trzech celów strategicznych wskazanych w Rezolucji Rady z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie Europejskiej Agendy dla Kultury. Przedstawienie Projektu konkluzji wpisuje się w kontekst, jaki stanowią obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008), proces wdrażania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego oraz realizacja idei uczenia się przez całe życie.

  Zgodnie z dokumentem, dialog międzykulturowy jest zasadniczym narzędziem pozwalającym zareagować na niektóre z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi obecnie Europa, a obywatele Europy muszą dysponować kompetencjami międzykulturowymi, aby możliwe było wspieranie otwartego i zintegrowanego społeczeństwa opierającego się na podstawowych wartościach europejskich.

  Konkluzje przewidują opracowanie zrównoważonego i międzysektorowego podejścia do kwestii dialogu międzykulturowego. Podejście to ma mieć na celu dążenie do zintegrowania i pogłębienia inicjatyw w dziedzinach: - kultury, - edukacji; - młodzieży; - polityki audiowizualnej. W projekcie wskazano obszary działań (inicjatywy), jakie w ramach każdej z tych czterech dziedzin mają być objęte przekrojowym podejściem.

  Dokument zawiera ponadto zapisy zapraszające państwa członkowskie oraz Komisję Europejską do propagowania kompetencji międzykulturowych, przy wykorzystaniu istniejących instrumentów i inicjatyw w dziedzinie polityki kulturalnej, edukacyjnej, młodzieżowej i audiowizualnej, zwiększania synergii między tymi dziedzinami, stwarzania okazji do prowadzenia dialogu na różnych szczeblach, dbania o środowisko sprzyjające kreatywności i innowacyjności, wskazywania i wymiany dobrych wzorców w zakresie rozwijania kompetencji międzykulturowych oraz do uwzględniania koncepcji dialogu międzykulturowego w innych dziedzinach polityki.

 1. Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie Planu prac w dziedzinie kultury na lata 2008-2010.

  Celem przyjęcia Konkluzji jest ustanowienie nowego Planu prac Rady w dziedzinie kultury, który obejmie lata 2008-2010.

  W ramach Planu przewiduje się podjęcie przez państwa członkowskie oraz Komisję Europejską szeregu inicjatyw, mających na celu osiągnięcie postępu we współpracy europejskiej w pięciu dziedzinach, które Rada (na mocy Rezolucji Rady z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie Europejskiej Agendy dla Kultury) uznała za priorytety na lata 2008-2010. Priorytety te są następujące:
  1. poprawa mobilności artystów i innych profesjonalistów dziedzinie kultury,
  2. promocja dostępu do kultury, w szczególności poprzez promocję dziedzictwa kulturowego, wielojęzyczności, cyfryzacji, turystyki kulturalnej, synergii z edukacją, zwłaszcza edukacją artystyczną oraz zwiększenie mobilności kolekcji,
  3. rozwój danych, statystyk i metodologii w sektorze kultury oraz poprawa ich porównywalności,
  4. maksymalizacja potencjału przemysłów kultury i kreatywnego, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw,
  5. promocja i wdrażanie Konwencji UNESCO o ochronie i promocji różnorodności form wyrazu kulturowego.

Inicjatywy Komisji przewidziane Planem mają mieć w większości formę analiz. Natomiast działania państw członkowskich to przede wszystkim utworzenie czterech grup eksperckich, których zadania koncentrować się będą na identyfikacji barier i możliwości rozwoju współpracy europejskiej w różnych dziedzinach współpracy kulturalnej.

 1. Konkluzje Rady w sprawie europejskiego podejścia do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym. Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym odpowiada na wezwanie Parlamentu Europejskiego oraz branży medialnej i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Podejście to uzupełnia bieżące unijne inicjatywy w zakresie pluralizmu mediów, modernizacji ram regulacyjnych w zakresie audiowizualnych usług medialnych i łączności elektronicznej, strategiczne inicjatywy w zakresie telewizji mobilnej i kreatywnych treści online oraz planowanej inicjatywy w zakresie e-Integracji.

  Wyższy poziom umiejętności korzystania z mediów może przyczynić się w znacznej mierze do osiągnięcia celów Unii Europejskiej ustanowionych podczas spotkania Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 r. Najważniejszym z nich jest uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie. Jest to szczególne istotne dla utworzenia bardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, obejmującej wszystkie grupy społeczne poprzez wzmocnienie konkurencyjności w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych i mediów, a także dla ukończenia procesu tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej i poprawy integracji, w tym lepszych usług publicznych oraz jakości życia.


 2. powrót