Raport z konsultacji publicznych Programu Wieloletniego Europejska Stolica Kultury 2016

19-05-2015

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zakończyło konsultacje projektu Programu Wieloletniego pn. „Europejska Stolica Kultury 2016”.

Uprzejmie informujemy, iż  na podstawie uchwały nr 172/2009 Rady Ministrów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie koordynacji udziału Rzeczypospolitej Polskiej w działaniu Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury podjętej w celu realizacji decyzji nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającą działania Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007-2019, Rada Ministrów powierzyła koordynację udziału Rzeczypospolitej Polskiej ww. Programie Ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach powierzonych ww. Uchwałą zadań m.in. wyłoniono zwycięskie miasto – Wrocław, które w 2016 r. obok hiszpańskiego San Sebastian będzie Europejską Stolicą Kultury. Jednym z zadań opisanych w § 2 ust. 7 ww. uchwały jest wystąpienie z wnioskiem o ustanowienie Programu Wieloletniego, w celu wsparcia zwycięskiego miasta w realizacji Programu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. Podstawowym celem uchwały ma być udzielenie miastu Wrocław wsparcia w finansowaniu części wydarzeń kulturalnych w ramach obchodów ESK 2016. W ramach środków z budżetu państwa ma być współfinansowana grupa wydarzeń wiodących, czyli najważniejszych wydarzeń kulturalnych w 2016 r. Są to szeroko zakrojone projekty, które przyciągną nie tylko krajową, ale przede wszystkim europejską publiczność.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bardzo dziękuje wszystkim podmiotom za przysłanie swoich uwag, zastrzeżeń lub też wyrazów poparcia dla projektu Programu Wieloletniego pn. Europejska Stolica Kultury 2016 w ramach konsultacji, które odbyły się w połowie 2014 r. Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przesłanych uwag MKiDN przeprowadziło ponowną analizę i dokonało korekt m.in. w zakresie zmniejszenia obciążeń dla budżetu państwa, zgodności projektu PW ESK 2016 z wnioskiem aplikacyjnym, pokazania całego budżetu ESK w oparciu o jedynie wydatki na działalność związaną z organizacją imprez i wydarzeń, tj. bez kosztów prowadzonych inwestycji związanych z ESK 2016, itp.

Projekt w konsultacjach publicznych znajdował się od dnia 20.03.2015 r. do dnia 24.04.2015 r.

Tekst raportu

 powrót