Realizacja wydatków ze środków europejskich przez resort kultury

11-08-2009

Odnosząc się do pojawiających się w prasie informacji dotyczących zaległości w realizowaniu wypłat na inwestycje ze środków europejskicj, resort kultury informuje, że zgodnie z przyjętym systemem zarządzania programami operacyjnymi za certyfikację poniesionych przez beneficjentów wydatków na realizację poszczególnych inwestycji przedkładanych do Komisji Europejskiej odpowiada Instytucja Certyfikująca w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Poszczególne resorty przedkładają stosowne dokumenty do tej instytucji, nie zaś do Komisji Europejskiej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla XI priorytetu PO IiŚ w pełni realizuje zakładane prognozy - w lipcu bieżącego roku przekazało Instytucji Certyfikującej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego tzw. „Poświadczenie i deklarację wydatków" na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 11,6 mln PLN, co stanowi 11% celu rocznego wyznaczonego dla resortu kultury na 2009 rok. Lokuje to Ministerstwo w czołówce resortów pod względem stopnia realizacji określonych celów rocznych. Dodatkowo trzeba podkreślić, że zgodnie z planem prognoza dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pierwsze półrocze wynosiła 0 PLN.

Na dzień 10 sierpnia 2009 roku zostały zawarte 23 umowy o dofinansowanie, a w najbliższym czasie podpisane będą kolejne. Tym samym zakładany na 2009 rok cel w postaci certyfikowania środków w wymości łącznej 109 mln PLN zostanie przez MKiDN zrealizowany.powrót