Rząd przyjął założenia do ustaw reformujących kulturę

15-06-2010

Przepisy zmieniające ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz kilka innych ustaw ma usprawnić funkcjonowanie instytucji kultury i spowodować efektywniejsze wykorzystywanie środków przeznaczanych na działalność kulturalną i artystyczną.  

Jedną z najważniejszych zmian, stanowiącą jednocześnie odpowiedź na postulaty środowisk artystycznych, jest stworzenie instytucji artystycznej jako nowej formy prawnej szczególnego rodzaju instytucji kultury. Zgodnie z projektem instytucje kultury podzielono na: instytucje artystyczne (m.in.: teatry, opery, operetki, filharmonie, zespoły pieśni i tańca, orkiestry) i inne instytucje kultury (np. muzea, biblioteki, domy kultury, galerie). Instytucji artystycznych dotyczy szereg nowych regulacji: planowanie pracy w ramach sezonu rozpoczynającego się 1 września (a nie – jak w innych instytucjach – roku kalendarzowego). Artyści (aktorzy, muzycy itp.) będą zatrudniani na podstawie umowy sezonowej, będącej umową na czas określony – od 1 do 5 sezonów. Po 15 latach pracy artyści mieliby prawo do zawarcia umowy na czas nieokreślony. Założono, że taki staż nie musi być wypracowany w jednej instytucji, nie musi być także zachowana ciągłość zatrudnienia. O nabyciu prawa do umowy na czas nieokreślony decydowałaby suma okresów zatrudnienia.

 Zasada zatrudniania na czas określony dotyczyć będzie dyrektorów wszystkich instytucji kultury. Pozwala to na stabilizację pracy i umożliwia racjonalne planowanie działalności. Zaproponowano, aby dyrektor instytucji artystycznej powoływany był na czas określony – od 3 do 5 sezonów. Dyrektorzy innych instytucji kultury (np. muzeów) byliby powoływani na czas określony – do 7 lat. Odwołanie dyrektora instytucji kultury przed upływem kadencji określonej w umowie będzie możliwe tylko w ściśle określonych przypadkach, m.in.: na własną prośbę; z powodu choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków; z powodu naruszenia przepisów w związku z zajmowanym stanowiskiem; w razie odstąpienia od realizacji uzgodnionego programu działania. Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie zasady, iż umowie z dyrektorem ma towarzyszyć porozumienie („kontrakt”) z organizatorem instytucji (resortem kultury lub samorządem terytorialnym), w którym będą szczegółowo wskazane zobowiązania obydwu stron. Mogą one dotyczyć m.in. programu działania (np. naprawczego, ilości wystaw i premier) i szczegółowych oczekiwań ze strony organizatora i dyrektora, dotyczących funkcjonowania instytucji kultury (np. realizacji programów wieloletnich, inwestycji).

Rząd uznał też, że sposobem na efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych, lepsze wykorzystanie kadr i bazy materialnej będzie łączenie różnych instytucji kultury. Mogłoby to dotyczyć, np. połączenia teatru i galerii, orkiestry i ogniska muzycznego, teatru i domu kultury. Oznacza to powstanie jednej instytucji, w ramach której byłaby prowadzona nie tylko działalność artystyczna, ale także dotycząca edukacji i upowszechniania kultury. Połączenie takie – zwłaszcza w odniesieniu do muzeów i bibliotek - będzie jednak możliwe tylko po spełnieniu określonych kryteriów, w sytuacji, gdy nie spowoduje to uszczerbku dla dotychczasowej działalności.powrót

Warto przeczytać