Rządowy projekt ustawy o radiofonii i telewizji w Sejmie

04-02-2011

Dnia 2 lutego 2011 r. odbyło się I czytanie projektu przez Sejmową Komisję Kultury i Środków Przekazu. Projekt implementujący zapisy dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych do polskiego porządku prawnego został skierowany do prac w specjalnie utworzonej podkomisji. Projekt na posiedzeniu Komisji prezentował Minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Projekt ten ma na celu implementację dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych). Powyższa dyrektywa została zastąpiona wersją ujednoliconą – dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r.

Przedmiotem projektowanej nowelizacji Ustawy jest:

1)            rozszerzenie zakresu regulacji na wszystkie linearne usługi medialne oraz audiowizualne usługi medialne na żądanie, z wyłączeniem usług radia internetowego,

2)            ustanowienie reguł ogólnych dla wszystkich objętych regulacją usług medialnych, zawierających zwłaszcza zasady identyfikacji dostawcy usług medialnych, zakaz nawoływania do nienawiści, ogólne zasady dotyczące przekazów handlowych (reklamy, sponsorowania, telesprzedaży, lokowania produktów),

3)            pewna liberalizacja zasad umieszczania przekazów handlowych w programach telewizyjnych, w tym dopuszczenie pod ściśle określonymi warunkami lokowania produktów (tzw. product placement)

4)            regulacja tzw. prawa do krótkich sprawozdań w programach telewizyjnych,

6)            wprowadzenie szczególnych zasad ochrony małoletnich oraz promowania audycji europejskich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie,

7)            stopniowe zapewnianie dostępności usług medialnych dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz słuchu,

8)            rozwijanie edukacji medialnej,

9)            rozszerzenie zakresu kompetencji i nadzoru Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na wszystkie usługi medialne oraz zapewneinie zdolności do współpracy z organami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej przy stosowaniu dyrektywy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizjipowrót