Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o działalności kulturalnej

29-07-2011

"Ta ustawa to krok we właściwym kierunku. Dostosowuje przepisy polskiego prawa dotyczące instytucji kultury do innych ustaw"- powiedział minister kultury Bogdan Zdrojewski o przyjętej 29.07.br. przez senat ustawie o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Za głosowało 51 senatorów, przeciw było 34, wstrzymało się 2.

 

„Czynimy krok niezwykle istotny z punktu widzenia uwalniania kultury od ograniczeń, które ciążą na niej od kilkunastu lat. Uwalniamy kulturę od gorsetu, w którym obecnie sie znajduje i który coraz bardziej uwiera” - mówił minister Bogdan Zdrojewski.

Do najważniejszych zmian systemowych należy wprowadzenie ustawowego wyodrębnienia spośród wszystkich instytucji kultury instytucji o szczególnym statusie czyli instytucji artystycznych (teatry, opery, operetki, filharmonie, zespoły pieśni i tańca, orkiestry) oraz zdefiniowanie organizacji ich pracy w ramach sezonów artystycznych.

 

W konsekwencji do powyższego wyodrębnienia wprowadzona zostaje kategoria pracowników artystycznych. formą ich zatrudnienia (m.in. aktorów w teatrach i muzyków w filharmoniach) ma być umowa na czas nieokreślony, którą rozwiązać będzie można tylko na koniec sezonu artystycznego. Pracownik artystyczny będzie musiał otrzymać zgodę pracodawcy na dodatkowe zatrudnienie, jeśli mogłoby ono kolidować z obowiązkami w pierwotnym miejscu pracy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony może być rozwiązana w szczególności z powodu potrzeb repertuarowych instytucji artystycznej, niedostatecznej jakości pracy lub braku osiągnięć artystycznych pracownika artystycznego. Pracownicy artystyczni mają podlegać okresowym ocenom dokonywanym przez dyrektora instytucji. Metody i tryb dokonywania takich ocen ma określić - w rozporządzeniu - minister kultury.

Szefowie instytucji artystycznych mają być zatrudniani na czas określony - od trzech do pięciu sezonów, a szefowie innych instytucji kultury - od trzech do siedmiu lat.

Ustawa wprowadza ponadto możliwość łączenia różnych form organizacyjnych instytucji kultury.

Organizator samorządowej instytucji kultury może wystąpić z wnioskiem do ministra kultury o zgodę na powołanie dyrektora tej instytucji bez przeprowadzania konkursu. Dotyczy to tych instytucji , które są w wykazie ustalonym przez ministra w drodze rozporządzenia Wniosek taki wymaga szczegółowego uzasadnienia, w tym podania przyczyn pominięcia trybu konkursowego oraz podania informacji na temat wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego kandydata". Brak pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez ministra ma skutkować niepowołaniem kandydata na stanowisko.powrót