Stan wdrażania XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (na dzień 29 sierpnia 2011 roku)

30-08-2011

Zakontraktowanie środków w ramach XI priorytetu POIiŚ

Do dnia 29 sierpnia 2011 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał 56 umów o dofinansowanie. Kwota całkowita projektów wynosi 3,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1,97 mld zł. Tym samym alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zaangażowana na podstawie umów wynosi 100%.

Płatności

MKiDN wypłacił beneficjentom w ramach refundacji i zaliczek 697,4 mln zł z EFRR, z czego w okresie od 30 czerwca 2010 do 26 sierpnia 2011 – 417,93 mln zł.

Podpisane decyzje Komisji Europejskiej w sprawie „dużych” projektów.

Polska jako pierwsza w historii Unii Europejskiej uzyskała akceptację dla dużego projektu inwestycyjnego w obszarze kultury realizowanego przy udziale funduszy strukturalnych UE.

W okresie od 30 czerwca 2010 r. do 29 sierpnia 2011 r. akceptację KE otrzymał kolejny (trzeci) projekt - inwestycja realizowana w ramach działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” pt. Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, beneficjent Miasto Stołeczne Warszawa. Decyzja została podpisana w dniu 20 maja 2011 r. przez Pana Johannesa Hahna, Komisarza ds. Polityki Regionalnej (dofinansowanie z EFRR wg decyzji wynosi 45,6 mln euro).

Obecnie procedowane w Komisji Europejskiej są dwa kolejne „duże” projekty:

1. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, beneficjent: Gmina Miasta Gdańsk, kwota dofinansowania z EFRR 140,15 mln  zł.

2. Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, beneficjent: Miasto Katowice, kwota dofinansowania z EFRR: 122,2 mln zł

Planowane w najbliższym czasie otwarcia  inwestycji:

1. Galicyjski Rynek – budowa sektora miejskiego w Parku Etnograficznym w Sanoku, beneficjent: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, kwota dofinansowania z EFRR: 11,8 mln zł

2. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach, beneficjent: Filharmonia im. Oskara Kolberga w Kielcach, kwota dofinansowania z EFRR: 35,9 mln zł

3. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach, beneficjent: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, kwota dofinansowania z EFRR: 15 mln zł

4. Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, kwota dofinansowania z EFRR: 30,5 mln zł

5. Budynek Dydaktyczny PWSFTviT - Uczelniane centrum dydaktyki nowych mediów, beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, kwota dofinansowania z EFRR: 25,6 mln zł

Podpisane umowy

Od 30 czerwca 2010 r. do 29 sierpnia 2011 r. zostały podpisane następujące umowy:

1. Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu, beneficjent: Miasto Zamość, kwota dofinansowania z EFRR: 20 mln zł

2. Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, beneficjent: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, kwota dofinansowania z EFRR: 30 mln zł

3. Renowacja Teatru Starego w Lublinie, beneficjent: Gmina Miasto Lublin, kwota dofinansowania z EFRR: 20 mln zł

4. Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa, beneficjent: Archidiecezja Lubelska, kwota dofinansowania z EFRR: 24 mln zł

5. Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie, beneficjent: Zamek Królewski w Warszawie, kwota dofinansowania z EFRR: 10,1 mln zł

6. Rewitalizacja Zespołu pałacowo - parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap, beneficjent: Zespół Pieśni i Tańca  Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, kwota dofinansowania z EFRR: 25 mln zł

7. Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, beneficjent: Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice", kwota dofinansowania z EFRR: 16,9 mln zł

8. Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych, beneficjent: Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, kwota dofinansowania z EFRR: 20 mln zł

9. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, beneficjent: Gmina Miasta Gdańska, kwota dofinansowania z EFRR: 140,1 mln zł

10. Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, beneficjent: Miasto Katowice, kwota dofinansowania z EFRR: 122,2 mln zł

11. Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, beneficjent: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, kwota dofinansowania z EFRR: 41,1 mln zł

12. Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu, beneficjent: Gmina Sosnowiec, kwota dofinansowania z EFRR: 20,6 mln złpowrót