Stanowisko MKiDN w sprawie nowelizacji prawa prasowego

17-06-2009

Projekt nowelizacji ustawy Prawo Prasowe proponuje, między innymi jej „zdekomunizowanie” – w tym celu usunięto z niej terminy i instytucje, które są reliktami minionego ustroju, w szczególności takich jak: „Polska Rzeczpospolita Ludowa”, „Rada Prasowa” czy nie istniejące już „sądy wojewódzkie”. Zakłada się, iż uporządkowanie ustawy pod względem instytucjonalno-prawnym dostosuje ją do obecnie obowiązujących warunków.

Ponadto rozszerzono definicję prasy o publikacje prasowe ukazujące się w formie elektronicznej. Należy jednakże doprecyzować, że chodzi o te publikacje prasowe, które mają charakter informacyjny i spełniają wszystkie pozostałe przesłanki właściwe dla prasy. Należy zauważyć, że wprowadzony obowiązek rejestracji prasy internetowej jest poparty orzecznictwem sądów. W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007r. czytamy, że „wydawanie w formie elektronicznej prasy w Internecie musi być rejestrowane”. Z kolei zrezygnowanie z regulacji dotyczących blogów na tym etapie jest motywowane tym, że ta forma twórczości jest obecnie w fazie rozwoju. Nie chcąc ingerować w swobodną ewolucję tego środka przekazu, odstąpiono od wprowadzenia szczegółowego uregulowania tej materii na tym etapie.

Zgodnie z projektowaną ustawą zakłada się po pierwsze, iż autoryzacją nie jest napisanie przez rozmówcę bądź redaktora naczelnego na nowo wypowiedzi w innym kształcie niż pierwotny. Po drugie autoryzacją nie jest zmiana treści wypowiedzi na przeciwną. Autoryzacją nie będzie również propozycja wprowadzenia nowych pytań i nowych odpowiedzi. Należy zauważyć, że powyższa regulacja zmierza do zapewnienia prawidłowych relacji między dziennikarzem a osobą udzielającą wywiadu. W związku z powyższym jeśli dziennikarz nie otrzyma wypowiedzi autoryzowanej na czas bądź nie będzie ona spełniała stawianych jej wymagań, wówczas dziennikarz będzie miał prawo ją opublikować.powrót