Stypendia dla najzdolniejszych dyplomantów szkół artystycznych

09-06-2017

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

18 stypendiów przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uczniom szkół muzycznych, plastycznych i baletowych za ich osiągnięcia artystyczne. Dyplomy stypendialne najzdolniejszym dyplomantom szkół artystycznych wręczyła 8 czerwca 2017 r. Podsekretarz Stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka.

Uroczystość wręczenia stypendiów jest wielkim wydarzeniem dla środowiska szkół artystycznych – laureaci przyjeżdżają z całej Polski w towarzystwie dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców i osób towarzyszących. Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły średniej, który uzyskał za semestr wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno – zawodowych oraz jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu.

Kwota stypendium wynosi 4 200 zł i wypłacana jest jednorazowo, aby umożliwić realizację indywidualnych potrzeb stypendysty, np. zakup instrumentu lub pokrycie kosztów konkursu czy warsztatów.powrót