Szkolenie - projekty inwestycyjne

06-11-2008

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje szkolenie z zakresu ubiegania się o środki na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach:

Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące przygotowania Studium Wykonalności, dokumentacji z zakresu Oceny Oddziaływania na Środowisko, omówione zostaną wytyczne programowe, w tym kwalifikowalność wydatków.

Szkolenie jest bezpłatne, jednak organizator nie zwraca kosztów dojazdu. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.poiis.mkidn.gov.pl i przesłanie go do dnia 18 listopada 2008 r. na nr faxu (22) 42 10 190 oraz na adres e-mail: poiis@mkidn(dot)gov(dot)pl 

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o miejscu szkolenia.

Szkolenie jest finansowane przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Do pobrania:powrót