Termomodernizacja szkół artystycznych ważnym elementem walki ze smogiem

23-02-2018

Na zdjęciu: młodzież szkół artystycznychfot. MKiDN

500 mln zł wsparcia, które pozyskało MKiDN z funduszy europejskich na realizację projektu termomodernizacji szkół artystycznych, przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Polsce. Projekt realizowany przez MKiDN wpisuje się w jeden z priorytetów rządu jakim jest walka o czyste powietrze.

Przedsięwzięcie  pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” obejmie 187 nigdy wcześniej nie modernizowanych budynków głównie w małych miejscowościach, które są w złym stanie technicznym, zostały skonstruowane w przestarzałej technologii oraz generują wysokie koszty utrzymania.

Zaplanowane w budynkach m.in. docieplenie elementów konstrukcyjnych, wymiana okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych, budowa systemów oświetlenia, zainstalowanie nowych kotłów i pomp ciepła spowoduje znaczny spadek zapotrzebowania na energię. Jednym z jego efektów będzie zmniejszenie tzw. niskich emisji, czyli wywodzących się z ogrzewania szkodliwych dla zdrowia produktów spalania paliw kopalnych i drewna w kotłowniach i piecach. Modernizacja przyczyni się do tego w trzech obszarach: poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, poprzez poprawę efektywności przetwarzania energii oraz poprzez zmianę miksu paliwowego.

Powstałe w wyniku realizacji projektu efektywne energetycznie budynki będą mogły osiągnąć pożądany poziom temperatur bez zużywania dużych ilości energii. Ostatecznym rezultatem modernizacji będzie oszczędność zużywanego prądu wynikająca z zastosowania efektywnych energetycznie urządzeń i lepszego oświetlenia. Budynki zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zyskają również nowe walory estetyczne i użytkowe, co przyczyni się do poprawy warunków w jakich uczą się dzieci i młodzież.

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” to zupełnie nowe, unikatowe w skali kraju zamierzenie inwestycyjne, realizowane w ramach dwóch perspektyw finansowych UE (2007-2013 i 2014-2020), obejmujące kompleksowo podsektor publiczny, jakim jest szkolnictwo artystyczne.

Pierwotna umowa o dofinansowanie projektu termomodernizacji szkół artystycznych została zawarta w grudniu 2016 r. W jej ramach przewidziano dofinansowanie w wysokości 377 mln zł, którym objęto 114 placówek szkolnictwa artystycznego. Podpisany w maju 2017 roku aneks rozszerzył zasięg oraz warunki finansowe projektu. Kwota finansowania zwiększyła się o przeszło 124 mln zł, a lista placówek szkolnictwa artystycznego włączonych do projektu - o 25. 14 sierpnia 2017 roku podpisana została decyzja KE zatwierdzającą wsparcie z funduszy UE na rzecz projektu.

Projekt finansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata: 2017-2021. Planowany całkowity koszt to 501,4 mln zł, dofinansowanie UE przekroczy 409 mln zł. Krajowy wkład publiczny w wysokości ponad 92 mln zł został zabezpieczony w budżecie państwa.powrót