Trwa nabór wniosków do Programu "Dom Kultury+ Edukacja artystyczna"

07-08-2012

Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego przy wykorzystaniu zasobów, którymi dysponują domy kultury oraz budowanie lokalnych koalicji na rzecz kultury to cel programu "Dom Kultury+. Edukacja artystyczna, którego realizację Minister Bogdan Zdrojewski powierzył Narodowemu Centrum Kultury.

Udział w programie zakłada partnerską współpracę domów, ośrodków i centrów kultury ze szkołami poprzez realizację zajęć z przedmiotów artystycznych.

W dniach 1 sierpnia – 7 września 2012 roku domy, ośrodki i centra kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie cyklu spotkań, warsztatów, dyskusji i innych form aktywności realizowanych we współpracy ze szkołami w ramach nauczania przedmiotów: muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, zajęcia artystyczne, przewidzianymi w programach kształcenia szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dom Kultury+

Program „Dom Kultury+. Edukacja artystyczna” jest uzupełnieniem Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + zainaugurowanego przez Ministra Kultury 17 lutego 2011 roku. Program Kultura + zakłada m.in. modernizację infrastruktury bibliotek na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, digitalizację i udostępnianie zbiorów. Bezpośrednimi beneficjentami programu są samorządowe i państwowe instytucje kultury, archiwa państwowe i instytucje filmowe. Celem programu jest zwiększenie dostępu do kultury oraz zintensyfikowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców małych miejscowości. Na jego realizację przeznaczono 516,25 mln zł.

Więcej o Wieloletnim Programie Rządowym Kultura + http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/inne_dok/WPR_KULTURA_projekt_20100318.pdf

Czytaj  więcej

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Programu "Dom Kultury+. Edukacja artystyczna"
Wzór formularza wniosku
Załącznik nr 1 do formularza wniosku. Deklaracja zawarcia partnerstwa
Załącznik nr 2 do formularza wniosku. Informacja o otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik nr 3 do formularza wniosku. Wykaz wskaźników przewidywanych rezultatów realizacji zadania
Umowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu „Dom Kultury+. Edukacja artystyczna"
Raport końcowy z wykonania zadania w ramach Programu „Dom Kultury+. Edukacja artystyczna”
Ankieta dla uczestnika zajęć
Strategie Rozwoju Kapitału Społecznego
Podstawa programowa - edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceumpowrót