Wiceminister Gawin na konferencji „Muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturowego”

13-03-2017

Na zdjęciu: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin podczas odbywającej się w Łomży konferencji „Muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturowego”.fot. Urząd Miasta w Łomży

Na zdjęciu: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin podczas odbywającej się w Łomży konferencji „Muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturowego”.fot. Urząd Miasta w Łomży

Na zdjęciu: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin podczas odbywającej się w Łomży konferencji „Muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturowego”.fot. Urząd Miasta w Łomży

Na zdjęciu: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin podczas odbywającej się w Łomży konferencji „Muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturowego”.fot. Urząd Miasta w Łomży

Na zdjęciu: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin podczas odbywającej się w Łomży konferencji „Muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturowego”.fot. Urząd Miasta w Łomży

 

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także rola kościelnych służb konserwatorskich na rzecz zachowania dziedzictwa kultury – te tematy m.in. poruszyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Magdalena Gawin w swoim wystąpieniu 10 marca 2017 r. podczas odbywającej się w Łomży konferencji „Muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Wydarzenie zorganizowały Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP oraz Muzeum Diecezjalne w Łomży.

Podczas wystąpienia wiceminister podkreśliła rolę, wagę i wkład kościelnych służb konserwatorskich na rzecz zachowania dziedzictwa kultury. Przypomniała też, że 28 listopada zeszłego roku wydała okólnik do wszystkich wojewódzkich konserwatorów zabytków zwracając się z prośbą o powoływanie do wojewódzkich rad ochrony zabytków członków w osobach właściwych miejscowo diecezjalnych konserwatorów zabytków. Ta współpraca i wzajemna wymiana doświadczeń i informacji na temat działań mających zapewnić przetrwanie zabytkom świeckim i sakralnym dla następnych pokoleń jest w moim odczuciu, jako Generalnego Konserwatora Zabytków, niezwykle potrzebna – podkreśliła.

O projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Wiceminister powiedziała, że 28 lutego  rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dzięki reformie, której m.in. efektem jest wzmocnienie kompetencji  i nadzoru GKZ, będzie można prowadzić efektywną politykę konserwatorską. Zmiany dotyczą głównie trybu powoływania wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz kierowników delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Dotychczas wojewódzcy konserwatorzy zabytków byli powoływani i odwoływani przez wojewodów jedynie za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków. Teraz będą powoływani na wniosek GKZ. Wprowadzona zostanie ochrona tymczasowa zabytków w postępowaniach o wpis do rejestrów  oraz możliwość uchylenia lub zmiany prawomocnej decyzji WKZ, w przypadku wydania pozwolenia niezgodnego z zasadami ochrony zabytków, które w konsekwencji doprowadziły do zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Ostatnią zmiana dotyczyć będzie całkowitej ochrony zieleni na terenach zabytkowych.

Program NIEPODLEGŁA, muzea kościelne

W spotkaniu wzięła udział także dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKIDN Paulina Florjanowicz, która opowiadała o nowym programie rządowym NIEPODLEGŁA, realizowanym w ramach obchodów przez Polskę stulecia odzyskania niepodległości.  O roli muzeów kościelnych oraz proponowanej nowej ustawie o muzeach opowiadał dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów prof. Piotr Majewski.

Spotkanie z prezydentem Łomży

Po konferencji wiceminister Magdalena Gawin spotkała się z prezydentem Łomży Mariuszem Chrzanowskim oraz złożyła wizytę w Łomżyńskim Towarzystwie Naukowym im. Wagów.

Na zakończenie wizyty na Podlasiu, podsekretarz Stanu w MKiDN odwiedziła I L.O. im. Tadeusza Kościuszki, którego jest absolwentką.powrót