Wiceminister Magdalena Gawin w Albanii

12-12-2016

Na zdjęciu: Wiceminister Magdalena Gawin, podczas wizyty w Albaniifot. Piotr Tracz

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr hab. Magdalena Gawin 9 grudnia 2016 r. towarzyszyła premier Beacie Szydło podczas oficjalnej wizyty w Albanii. Głównym punktem programu wizyty były rozmowy szefów obu rządów – Polski i Albanii. Podpisano również Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Albanii na lata 2016-2019. Delegacja polska spotkała się też z prezydentem Albanii, Bujarem Nishanim.

Celem przyjęcia Programu współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Albanii na lata 2016-2019 jest stworzenie podstawy prawnej dla pogłębionej polsko-albańskiej współpracy w dziedzinie kultury. Ramy prawne współpracy w dziedzinie kultury wyznacza Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisana w Warszawie dnia 4 maja 1993 r. Umowa ta zawiera postanowienia o charakterze ogólnym. Podpisywany Program wskazuje nowe formy kooperacji i określa także jej warunki organizacyjne i finansowe. Program reguluje zagadnienia współpracy w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, obejmującej także problematykę dziedzictwa kulturowego. Program określa formy współpracy w poszczególnych obszarach kultury – w dziedzinie teatru, kinematografii, muzyki, literatury, sztuk wizualnych. Umożliwia szerszą współpracę muzeów, bibliotek i archiwów obu państw. Ułatwia organizację wizyt studyjnych i udział przedstawicieli stron w festiwalach międzynarodowych organizowanych w obu państwach. Pozwala na promocję edukacji kulturalnej oraz upowszechnianie wiedzy o bogactwie kultury ludowej drugiego kraju. Podkreśla znaczenie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, a także wspólnego przeciwdziałania zagrożeniom dla dóbr kultury.

Realizacja postanowień Programu będzie finansowana w ramach części budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bez ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel.

Program stanowi resortową umowę międzynarodową, która weszła w życie w dniu podpisania i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2019 r. Obowiązki strony polskiej wynikające z wejścia w życie Programu realizować będzie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki mu podległe.

To już drugie takie porozumienie

To drugie tego rodzaju porozumienie ze stroną albańską. W 2004 r. w Warszawie zawarto Program współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury, Młodzieży i Sportu Republiki Albanii na lata 2004-2006. Program ten obowiązywał do końca 2006 r. Zawarcie nowego Programu współpracy między resortami kultury obu państw będzie potwierdzeniem znaczenia jakie strona polska nadaje rozwojowi współpracy w dziedzinie kultury z państwami Półwyspu Bałkańskiego.powrót