Wicepremier Gliński przeciw wycince drzew. Całkowita ochrona zieleni na terenach zabytkowych

28-02-2017

Całkowita ochrona zieleni na terenach zabytkowych, w tym zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zieleni na obszarach wpisanych do rejestru zabytków -€“ to jedna z ważniejszych zmian, którą zakłada projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw. Projekt przedłożony przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego 28 lutego 2017 r. przyjął rząd.

Proponowane zmiany chronią przed niekontrolowaną wycinką zieleni, która jest nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego” - skomentowała wiceminister kultury, generalny konserwator zabytków prof. Magdalena Gawin.

Jednocześnie usprawniona została procedura uzyskiwania pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Niezależnie od tego, czy teren jest własnością prywatną, wymagane będzie jedno pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, zamiast dotychczasowych dwóch, wynikających z odmiennych ustaw.

Ochrona tymczasowa zabytków w postępowaniach o wpis do rejestru

Drugą istotną zmianą zaproponowaną w projekcie nowelizacji ustawy jest wprowadzenie ochrony tymczasowej zabytków od momentu wszczęcia procedury dotyczącej wpisu do rejestru. W toku postępowania o wpis obowiązywać będzie zakaz prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

Zmiana w trybie powoływania wojewódzkich konserwatorów zabytków

Kolejną ważną zamianą jest postulowane od lat wzmocnienie terenowych służb konserwatorskich poprzez ich przekazanie pod zwierzchnictwo Generalnego Konserwatora Zabytków w zakresie prowadzenia aktywnej polityki konserwatorskiej. Generalny Konserwator Zabytków będzie miał decydujący wpływ na obsadę stanowisk wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz kierowników delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Dotychczas wojewódzcy konserwatorzy zabytków byli powoływani i odwoływani przez wojewodów jedynie za zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków.powrót