Wizyta Ministra Bogdana Zdrojewskiego w Rydze

16-10-2008

W dniach 16-18 października br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przebywał w Rydze, gdzie wziął udział w 8. Konferencji Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego. Spotkanie poświęcone było wymianie poglądów na temat kierunków rozwoju współpracy i przebiegało pod hasłem „Przyszłość kultury w Regionie Morza Bałtyckiego”. Ministrowie podpisali wspólną Deklarację, w której m.in. określili cele długoterminowej współpracy, jej strukturę oraz zasady.

Przyjęte zostały trzy podstawowe cele kooperacji w Regionie: ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia dostępności dla dzieci i młodzieży; promowanie różnorodności kulturowej oraz dialogu i wymiany; zwiększenie wpływu sektorów kultury na rozwój gospodarki kreatywnej.

Ministrowie postanowili o mianowaniu wyższych urzędników, odpowiedzialnych za współpracę kulturalną Regionu, którzy będą utrzymywać regularne kontakty, analizować stan współpracy, proponować rozwiązania oraz przygotowywać spotkania Ministrów.

Ministrowie ustalili trzy ogólne zasady współpracy w Regionie: uwzględnienie kultury we wszystkich istotnych kierunkach polityki, takich jak gospodarka, prace badawcze i edukacja; promowanie współpracy z innymi strukturami regionalnymi i międzynarodowymi, w szczególności z Nordycką Radą Ministrów, Unią Europejską, Radą Europy i UNESCO; koordynacja działań i środków w zakresie struktur rozwijanych w ramach Konferencji Ministrów Kultury Państw Morza Bałtyckiego, Rady Państw Morza Bałtyckiego i przyszłej Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, w celu dążenia do komplementarności i synergii.

Pozytywnie ocenili dotychczasowe działania Grupy Monitorującej Dziedzictwo Kulturowe oraz zaprosili tę platformę do współpracy z grupą wyższych urzędników, w celu przygotowania i przedłożenia na następnej Konferencji Ministrów Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie podwodnego dziedzictwa kulturowego. Bardzo dobrze oceniona została dotychczasowa działalność Ars Baltica. Ministrowie uznali za pożądaną kontynuację współpracy w zakresie strategii sieci oraz innej działalności w ramach nowych międzynarodowych struktur, włączając Partnerstwo Unia Europejska – Rosja.powrót