Wspólny komunikat MKiDN i MSP ws. PIW

20-05-2011

Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mając ma uwadze zachowanie 65-letniego dorobku wydawnictwa, od jesieni ubiegłego roku prowadzą proces zmian w formule działalności Państwowego Instytutu Wydawniczego. Proces ten ma na celu rozwiązanie problemów ekonomicznych tej instytucji, przy równoczesnej dbałości o zachowanie jej dorobku w postaci m.in. zbiorów oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo praw do publikacji. Wszystkie działania, w tym terminy i etapy procesu, są jasno określone w odpowiednich aktach prawnych oraz w przyjętym w grudniu ubiegłego roku harmonogramie.

Decyzja o zmianach w formule działalności Państwowego Instytutu Wydawniczego zapadła jesienią ubiegłego roku, a formalne rozpoczęcie całego procesu ogłoszono w grudniu 2010 r. Przesłankami do wprowadzania zmian w PIW są:

 1. trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa:
  • poziom zobowiązań i rezerw przekraczających ponad 10 mln zł, w tym 7 mln zł zobowiązań (z czego ok. 40% to zobowiązania przeterminowane) i problemy związane z ich regulowaniem (zaległości m.in wobec spółek skarbu państwa),
  • poziom zapasów (ok. 2,7 mln zł) i należności (prawie 800 tys. zł), negatywnie wpływający na płynność przedsiębiorstwa i możliwość regulowania zobowiązań w stosunku do poziomu rocznych przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi (ok. 2,5 ml zł),
  • straty na działalności podstawowej pomimo otrzymywanych corocznie dotacji (strata ze sprzedaży na poziomie prawie 700 tys. zł),
  • wykazywany zysk netto w wysokości 16 tys. zł wynikający jedynie z przeszacowania wartości jednej nieruchomości należącej do przedsiębiorstwa,
 2. wynajem prawie 83% powierzchni nieruchomości ogółem,
 3. niedostosowanie statusu przedsiębiorstwa państwowego do efektywnego konkurowania na wymagającym i wysoce rozwiniętym rynku wydawniczym i poligraficznym (ze względu na sytuację ekonomiczną nie ma możliwości dokonania przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę).

Zmiana formuły organizacyjnej PIW pozwoli m.in na efektywniejsze rozwiązanie problemów nieruchomości, odstąpienie od niekorzystnych umów handlowych i w następstwie wyjście ze spirali zobowiązań. Proces ten nie powinien także skutkować utratą miejsc pracy.

Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Ministerstwo Kultury od samego początku ściśle współpracują w celu zachowania dorobku Państwowego Instytutu Wydawniczego. Pierwsze konsultacje dotyczące kierunków działania wobec PIW odbyły się w październiku 2010 r. Od tego czasu na bieżąco uzgadniane są poszczególne etapy procesu. Szczególnie istotną kwestią przy wprowadzaniu zmian w formule działalności PIW jest zachowanie jego zbiorów bibliotecznych, zbiorów tzw. egzemplarzy żelaznych, praw wydawniczych oraz praw do opracowań redakcyjnych, które w ocenie obu resortów powinny znaleźć się w zasobach dziedzictwa narodowego. W tej sprawie MSP współpracuje poprzez MKiDN z instytucjami kultury zajmującymi się tą problematyką. Proces zmiany formuły działalności PIW będzie kontynuowany równolegle z wypracowywaniem formuły prawnej i faktycznej, w celu zachowania dorobku PIW. Jego przebieg uwarunkowany będzie z jednej strony wymaganiami formalnymi, a z drugiej strony będzie ściśle powiązany z procesem przekazywania Ministerstwu Kultury i instytucjom kultury poszczególnych elementów dorobku i pracy PIW.powrót