Wyniki oceny projektów złożonych w ramach POIiŚ opublikowane

24-06-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2016 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków złożonych  w ramach I naboru dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.W wyniku oceny do dalszego etapu konkursu rekomendowano 18 projektów, z czego 9 dotyczących wsparcia obiektów zabytkowych, 4 - infrastruktury niezabytkowej i 5 - sprzętu i wyposażenia.

Szczegółowe informacje zostały opublikowane na stronie www.poiis.mkidn.gov.plpowrót