Zakończono procedurę odwoławczą w ramach POiŚ

21-05-2009

Informujemy, że w dniu 14 maja 2009 r. zakończyła się procedura odwoławcza dla projektów złożonych w ramach I konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe.

Zgodnie z obowiązującą procedurą w przypadku projektów dla których beneficjenci złożyli odwołanie od oceny, Instytucja Wdrażająca, tj. Władza Wdrażająca Programy Europejskie (MSWiA) oraz Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) dokonały ponownego rozpatrzenia sprawy.

Na podstawie wyników prac zespołu ekspertów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o rekomendacji do II etapu oceny 5 projektów na kwotę całkowitą 162 945 249, 88 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 116 861 816,07 zł. Jednocześnie informujemy, że za zgodą Instytucji Zarządzającej (MRR), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o zwiększeniu środków na odwołania o kwotę 79 632 232, 07 zł.

Do II etapu oceny rekomendowano następujące projekty:

Do pobrania ostateczna lista rankingowa: