Zakres Krajowej Inteligentnej Specjalizacji pt. Inteligentne technologie kreacyjne zaakceptowany przez Komitet Sterujący

01-04-2015

Komitet Sterujący ds. krajowych inteligentnych specjalizacji zaakceptował 31 marca opisy 19 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, wypracowane przez poszczególne Grupy Robocze działające w ramach KIS. Wśród nich również Inteligentne technologie kreacyjne.

Inteligentne technologie kreacyjne, obejmują obszary: multimediów, wzornictwa oraz gier komputerowych. W skład powołanej w marcu br. Grupy Roboczej, wchodzą przedstawiciele biznesu oraz świata nauki. Do zadań Grup Roboczych w ramach KIS należy przygotowanie szczegółowego opisu zakresu danej inteligentnej specjalizacji, określenie wizji rozwojowej i oczekiwanych efektów działań w ramach specjalizacji  oraz analiza postępów i osiąganych efektów.

W przypadku ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (który będzie realizowany zgodnie z koncepcją inteligentnej specjalizacji, tj. skoncentrowanie wsparcia na obszarach o najwyższym potencjale rozwojowym), jednym z kryteriów na etapie oceny wniosków będzie wpisanie się projektu w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Szczegóły dotyczące zakresu wsparcia w ramach POIR znajdują się na stronie:

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-inteligentny-rozwoj-2014-2020/

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-inteligentny-rozwoj-dokument/

Harmonogram naboru wniosków w ramach POIR znajduje się na stronie: http://www.poir.gov.pl/media/1643/harmonogram_konkursow_POIR_wersja1_12032015.pdf

Szczegółowe opisy 19 krajowych inteligentnych specjalizacji - stan na 31 marca 2015 r. – znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarkipowrót