Zaproszenie do składania ofert

12-08-2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (skrót: MKiDN) z siedzibą w Warszawie ulica Krakowskie Przedmieście 15/17, kod pocztowy 00-071 zaprasza do złożenia ofert na renowację 2 łączonych stylowych stołów.

1.Przedmiot zamówienia:

Renowacja 2 łączonych stylowych stołów o wymiarach: szerokość 100 cm, długość 270 cm, wysokość 78 cm.

2.Istotne postanowienia:

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienie nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Ustala się 14 dniowy termin płatności faktury.

 

3.Warunki wykonania usługi:

Oferta musi zawierać łączną kwotę brutto. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Termin realizacji prac – od dnia 18 sierpnia do 9 września 2016 roku.

 

4.Kryteria oceny ofert:

O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny. Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cenę i spełni warunki określone w zapytaniu ofertowym.

5.Data i miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres ewielgo@mkidn(dot)gov(dot)pl lub osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 w terminie wskazanym poniżej

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu  17 sierpnia 2016 r.

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

6.Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

W sprawie dodatkowych informacji  w celu prawidłowego oszacowania zakresu prac proszę zwracać się w godzinach pracy urzędu do pani Ewy Wielgo  tel.(22) 4210123.powrót