Zaproszenie do składania ofert

16-11-2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, kod pocztowy 00-071 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi konserwacji linii i urządzeń telefonicznych w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, ul. Ksawerów 13, ul. Kopernika 36/40 oraz ul. Tamka 3.

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I

 1. Sieć telefoniczną wraz z przełącznicami i aparatami telefonicznymi systemowymi i  analogowymi w budynku MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 i  ul. Krakowskie Przedmieście 21/23.

a. centrala telefoniczna MATRA 6540 IP

-  łącza analogowe ……………………….….. 8 szt.

-  łącza cyfrowe ISDN PRA……........................ADQ 0-C2,0-C3

- wyposażenia abonenckie cyfrowe …….......LAJ 11 szt.

- wyposażenia abonenckie analogowe…......LAE 9 szt.

b.  aparaty systemowe MATRA EADES 725,730,760..320 szt.

- aparaty analogowe…………………………  25 szt.

c.  przełącznica kablowa PG  28 sztx100 Krone ……..1szt

d.  szafy kablowe wraz z patch panelami……….……..5szt.

 

2. Sieć telefoniczną wraz z przełącznicami i aparatami telefonicznymi systemowymi i  analogowymi w budynku MKiDN przy ul. Ksawerów 13

a. centrala telefoniczna NEXPAN

- łącza cyfrowe ISDN 30B+D………….. 1 szt.

- wyposażenia abonenckie cyfrowe

- wyposażenia abonenckie analogowe

- aparaty systemowe Matra Aastra ………6 szt     

- aparaty analogowe różnych typów……….44 szt.

b. sieć kablowa teletechniczna w budynku wraz z przełącznicą centrali.

3. Sieć kablową wraz z przełącznicami i aparatami telefonicznymi systemowymi i  analogowymi w budynku przy ul. Zielnej 39 

4. Sieć kablową wraz z aparatami telefonicznymi systemowymi i analogowymi w  pomieszczeniach biurowych przy ul. Kopernika 36/40

5. Sieć kablową wraz z aparatami telefonicznymi systemowymi i analogowymi w budynku  w budynku przy ul. Tamka 3

6. Aparaty telefaksowe i faksowe w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, ul.  Krakowskie Przedmieście 21/23 , ul. Ksawerów 13, ul. Zielna 39 ,przy ul. Kopernika 36/40 i ul. Tamka 3

Liczba i rodzaj aparatów telefonicznych wg stanu na dzień 10.11.2017r.

Podany stan może ulec zmianie podczas trwania umowy.

W związku z zakresem wykonywanych prac od firmy świadczącej usługi wymagane jest:    

- Posiadanie udokumentowanego szkolenia technicznego w zakresie konserwacji aparatów telefonicznych MATRA EADES Telecom do central telefonicznych M65xx.

- Posiadanie autoryzacji w zakresie programowania, konserwacji i administracji  centrali telefonicznej MATRA 6540 IP firmy ASTRA MATRA.

- Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych  stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „poufne”

 

CZĘŚĆ II

ZAKRES CZYNNOŚCI, PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH I NAPRAW AWARYJNYCH SIECI TELETECHNICZNEJ

 1. Konserwacja urządzeń centrali telefonicznej
 1.  sprawdzanie stanu i ewentualna naprawa łączy analogowych do centrali miejskiej
 2. sprawdzanie stanu i ewentualna naprawa łączy ISDN PRA
 3. bieżąca kontrola alarmów wyposażenia ISDN PRA
 4. bieżąca kontrola alarmów wyposażenia centrali telefonicznej
 5. sprawdzenie stanu zasilania sieciowego centrali
 6. sprawdzenie stanu zasilania niskoprądowego centrali
 7. śledzenie prawidłowości pracy stacji systemu zgłoszeniowo- informacyjnego
 8. monitorowanie stanu i liczby wyposażeń abonenckich
 9. współpraca z serwisem technicznym centrali telefonicznej na podstawie danych z programu
 10. inne prace wynikające z bieżącej pracy centrali
 1. Administrowanie i zarządzanie pracą centrali telefonicznej
 1. nadawanie uprawnień ( zmiana kategorii ) poszczególnym abonentom
 2. wykonywanie zmian wyposażeń w zależności od aparatu telefonicznego
 3. resetowanie wyposażeń abonenckich
 4. tworzenie grup abonenckich
 5. tworzenie uprawnień do filtracji połączeń abonenckich
 6. nadawanie indywidualnych uprawnień identyfikacyjnych
 7. kreowanie i usuwanie abonentów analogowych i systemowych
 1. Konserwacja sieci teletechnicznej
 1. prowadzenie dokumentacji sieci teletechnicznej
 2. utrzymywanie uporządkowania w przełącznicy głównej i szafach kablowych
 3. kontrolowanie stanu prawidłowości połączeń na łączówkach przełącznicy gł. i pośredniej
 4. inne czynności bezpośrednio związane z siecią telekomunikacyjną a nie wymienione powyżej
 1. Konserwacja i bieżąca naprawa aparatów telefonicznych analogowych i cyfrowych
 1. szkolenie użytkowników cyfrowych aparatów telef. z zakresu funkcji i usług
 2. sprawdzanie poprawności działania
 3. programowanie funkcji aparatów telefonicznych
 4. programowanie klawiszy funkcyjnych

Konserwacja telefaksów

 1. w zależności od potrzeb czyszczenie elementów telefaksów
 2. wymiana tonerów
 3. wymiana bębnów
 4. programowanie
 5. naprawy telefaksów nie wymagające interwencji serwisu fabrycznego

 

CZĘŚĆ III

Warunki realizowania umowy

 1. Zamawiający zastrzega sobie również wykonywanie następujących czynności w ramach bieżących potrzeb:
 1. instalacja aparatów telefonicznych
 2. przełączanie aparatów telefonicznych na inny numer łącznicy
 3. zmiana miejsca zainstalowania aparatów telefonicznych
 4. naprawę i ewentualną współpracę z operatorem sieci użytku publicznego przy    uszkodzeniach numerów miejskich pracujących w sieci MKiDN
 5. usuwanie awarii (po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika MKiDN lub pracownika ochrony) w czasie:

            - do godziny 15:00 od zgłoszenia — w dni robocze 30 minut

            - do godziny 15:00 od zgłoszenia  — w dni wolne od pracy 60 minut

 1. inne czynności bezpośrednio związane z siecią teletechniczną, a nie wymienione powyżej.
 2. Usługa jest wykonywana za pomocą narzędzi, sprzętu i urządzeń Wykonawcy.
 3. Zamawiający udostępnia Wykonawcy niezbędną dokumentację techniczną, wstęp do niezbędnych dla wykonania czynności konserwacyjnych pomieszczeń, wjazd i parkowanie samochodu serwisowego oraz możliwość korzystania z wody i energii elektrycznej.

      Oferta musi zawierać łączną kwotę brutto.

      Cena oferty musi obejmowac wszelkie koszty zwiazane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 1. Kryteria oceny ofert

O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny. Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cene i spełni warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 1. Termin realizacji umowy:  01.01.2018 – 31.12.2018 r.
 1. Data i miejsce składania ofert:

 Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres wandrzejewski@mkidn.gov.pl lub osobiscie w Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego  w  Warszawie  przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w terminie wskazanym poniżej.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2017r.

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie bedą brane pod uwagę.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

            Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiajacego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach okreslonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zmówienia.

            W sprawie dodatkowych informacji proszę zwracać się w godzinach pracy urzędu do pana Waldemara Andrzejewskiego  tel. (022) 42 10 277, e-mail: wandrzejewski@mkidn.gov.pl

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

W załączeniu:

Umowa
Opis przedmiotu umowy
Formularz ofertowy

Pytania do zapytania ofertowego

Witam. usuwanie awarii (po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika MKiDN lub pracownika ochrony) w czasie:
- do godziny 15:00 od zgłoszenia — w dni robocze 30 minut
- do godziny 15:00 od zgłoszenia  — w dni wolne od pracy 60 minut
Czy ten punkt jest rozumiany jako

Od której godziny obowiązują podane czasy ?
Co po godzinie 15  ?

Interwencje  w w/w czasach, w zakresie zgłoszenia do go 15.00 zarówno w dni robocze jak i w dni wolne od pracy oznaczają podjecie działań w celu usunięcia usterki.
Podane czasy obowiązują od godz. 8.15.
Zgłoszenia po godzinie 15.00 należy traktować jako zgłoszenia z kolejnego dnia.powrót