Zaproszenie do składania ofert

07-12-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do złożenia oferty na dostawę prasy codziennej i czasopism w wersji papierowej w 2018 roku.

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

NIP: 526-030-84-76, REGON: 000274068

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie  prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę prasy codziennej i czasopism w wersji papierowej do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mającego główną siedzibę w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 oraz na ul. Kopernika 36/40, ul. Ksawerów 13, ul. Zielnej 39 i Tamka 3 (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji dla poszczególnych pakietów,  w trakcie trwania umowy).

a) wykaz tytułów prasowych oraz szacunkową ilość egzemplarzy określono w załączniku nr 3 - Formularz cenowy

 1. Dostawa prasy i czasopism musi odbywać się w zafoliowanych paczkach (pakietach) wraz ze specyfikacją zawartości – szczegółowy wykaz zawartości poszczególnych pakietów zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania zawartości poszczególnych pakietów zarówno pod względem tytułów jak również ilości egzemplarzy.

b) Wprowadzone zmiany nie mogą spowodować przekroczenia wartości umowy.

 1. Pakiety będą dostarczane pod następujące adresy na terenie Warszawy:
 1. pakiety od nr 1 do nr 8 – ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, portiernia główna: poniedziałki: o godz. 6:00, wtorki-piątki – o godz. 6:30, w sobotę do godz. 7:00,
 2. pakiet nr 20 na ul. Zielną 39: poniedziałek – piątek w godz. 6:00-7:00,
 3. pakiety nr 12 i 16 na ul. Kopernika 36/40: poniedziałek – piątek w godz. 6:00-7:00,
 4. pakiet nr 19 na ul. Ksawerów 13: poniedziałek – piątek w godz. 6:00-7:00,
 5. pakiet nr 15 ul. Tamka 3 poniedziałek – piątek w godz. 6:00-7:00,
 6. pozostałe pakiety (poza wym. w pkt. a, b, c, d, e) – ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, kancelaria główna: poniedziałek – piątek w godz. 6:00-7:00,
 1. Poszczególne tytuły prasy codziennej dostarczane będą w dniu ich wydania, pozostałe zaś tytuły w dniu ich otrzymania przez Wykonawcę od wydawcy, nie później niż na drugi dzień po ich wydaniu. Prasa sobotnio-niedzielna dostarczana będzie w poniedziałek (z uwzględnieniem pkt. 3 podpunkt a). W przypadku dni wolnych od pracy – określonych ustawowo – następnym dniu roboczym.
 1. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o zmianach na rynku prasy – np. o likwidacji któregoś z tytułów.
 1. Braki w dostawach będą dostarczane w dniu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
 1. Dostawa prasy i czasopism do punktów zamówionych przez Zamawiającego, będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 1. Dostawy za prasę fakturowane będą miesięcznie („z dołu” – Zamawiający nie dopuszcza fakturowania zaliczkowego – „z góry”) za faktycznie dostarczoną w danym miesiącu prasę, w formie dwóch osobnych faktur:
 1. jedna faktura zbiorcza za pakietu dla komórek organizacyjnych nie oznaczonych jako POIiŚ,
 2. jedna faktura zbiorcza dla komórek organizacyjnych oznaczonych jako POIiŚ (nr 14, 16 i 25)
 1. Ostatnie faktury (za dostawę w grudniu 2017r. ) muszą być dostarczone Zamawiającemu do dnia 20.01.2019r.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena 100%

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl  lub osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w terminie wskazanym poniżej.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 1200

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytania nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

W sprawie dodatkowych informacji proszę zwracać się w godzinach pracy urzędu do Pana Jerzego Czarneckiego tel. (022) 42 10 172, e-mail: jczarnecki@mkidn(dot)gov(dot)pl

X. ZAŁĄCZNIKI

- formularz ofertowy

- wzór umowy

- formularz cenowy

 

 powrót