Zaproszenie do składania ofert

07-12-2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do złożenia oferty udzielenie dostępu do prasy w wersji elektronicznej dla MKiDN w 2018r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

NIP: 526-030-84-76, REGON: 000274068

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności
i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu Zamawiającemu pobierania z serwerów wydawców i odczytywania elektronicznych wydań dzienników, tygodników i miesięczników oraz dostępu do płatnych portali internetowych zwanych dalej łącznie „Tytułami”, zgodnie z Wykazem pakietów - załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca dostarczy i zapewni dostęp do Tytułów nie później niż do godziny 7:00 w dzień wydania Tytułu.
  2. Jeśli do korzystania z któregokolwiek z Tytułów będącego przedmiotem zamówienia konieczna jest dedykowana aplikacja, Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas realizacji niniejszej umowy, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z aplikacji służących do pobierania i odczytywania elektronicznych wydań Tytułów z serwerów wskazanych przez Wykonawcę, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (do których dostęp odbywa się za pomocą loginu i hasła).
  3.  Dedykowana aplikacja ma służyć tylko i wyłącznie do ściągania i poprawnego oraz komfortowego odczytywania elektronicznych wydań Tytułów. Nie może ona zawierać innych funkcjonalności niż te zawarte w umowie.
  4. W czasie trwania umowy możliwe będą zmiany tytułów i dostępów , wynikające ze zmian organizacyjnych ministerstwa oraz zmian na rynku prasy. Zmiany nie mogą spowodować przekroczenia wartości umowy,
  5. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o zmianach na rynku prasy – np. o likwidacji któregoś z tytułu.
  6. Fakturowanie dostępu będzie miesięczne („z dołu” – Zamawiający nie dopuszcza fakturowania zaliczkowego – „z góry”), w formie dwóch osobnych faktur:

a) jedna faktura zbiorcza za pakietu dla komórek organizacyjnych nie oznaczonych jako POIiŚ,

b) jedna faktura zbiorcza dla komórek organizacyjnych oznaczonych jako POIiŚ.

  1. Należność Wykonawcy, obliczana będzie na podstawie cen zaoferowanych w niniejszym postępowaniu na Formularzu cenowym (Formularz cenowy zawiera wykaz tytułów prasowych oraz szacunkową ilość dostępów).  Oferowane ceny będą niezmienne przez cały okres trwania umowy.
  2. Ostatnie faktury (za dostęp w grudniu 2018 r.) muszą być dostarczone Zamawiającemu
    do dnia 20.01.2019 r.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- Cena 100%

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl lub osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w terminie wskazanym poniżej.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 1200

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytania nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

W sprawie dodatkowych informacji proszę zwracać się w godzinach pracy urzędu do Pana Jerzego Czarneckiego tel. (022) 42 10 172, e-mail: jczarnecki@mkidn(dot)gov(dot)pl

X. ZAŁĄCZNIKIpowrót