Zaproszenie do składnia ofert

13-07-2018

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (skrót: MKiDN) z siedzibą w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, kod pocztowy 00-071, zaprasza do złożenia ofert na konserwację 135 szt. niszczarek przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie raz na kwartał przeglądu / konserwacji wszystkich 135 szt. niszczarek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Przegląd obejmuje konserwację, czyszczenie oraz oliwienie niszczarek znajdujących się
w lokalizacjach wskazanych w załączniku do niniejszego zaproszenia. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki zostały określone we wzorze umowy oraz załączniku nr 1 do wzoru umowy.

  1. Warunki wykonania usługi:

Podana w ofercie wartość brutto musi zawierać wszystkie koszty związanie z realizacją przedmiotu zamówienia. Termin realizacji prac – 24 miesiące od daty podpisania umowy.

  1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła w 100% cena brutto oferowanej usługi.
O wyborze oferty zadecyduje najniższa cena pod warunkiem spełnienia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

  1. Data i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl lub osobiście w Biurze Podawczym MKiDN w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 15/17 do dnia

19 lipca 2018 r. do godz. 12.00

Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

 

Niniejszym postępowanie nie jest postępowaniem przetargowym (w myśl przepisów ustawy PZP), a oferty zebrane podczas niego nie wypełniają znamion umowy w rozumieniu KC.

Wydatek finansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności oraz budżet państwa w ramach PO IiŚ.

W przypadku dodatkowych pytań czy wątpliwości proszę o kontakt z Panią Ewą Wielgo tel. 22/42-10-123
w godzinach pracy urzędu tj. 8:15 – 16:15.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zestawienie Niszczarek wg. lokalizacji

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowypowrót