Zapytania ofertowe 2015

Informacje o zapytaniach ofertowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapytanie ofertowe

08-12-2015

I. ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa NIP: 526-030-84-76, REGON: 000274068

II. TRYB POSTĘPOWANIA
Niniejsze  postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości,  w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pózn.zm)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę prasy codziennej i czasopism w wersji papierowej (określonych co do tytułów i ilości w załączniku nr 3”Formularz cenowy ”), do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mającego główną siedzibę w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 oraz na ul. Kopernika 36/40 (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji w trakcie trwania umowy).

2. Dostawa prasy i czasopism musi odbywać się w foliowanych paczkach (pakietach) wraz ze specyfikacją zawartości – szczegółowy wykaz zawartości poszczególnych, spersonalizowanych pakietów zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

3. Pakiety będą dostarczane pod następujące adresy na terenie Warszawy:

  1. pakiety od nr 1 do nr 11 – ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, portiernia główna: poniedziałki: o godz. 6:00, wtorki-piątki – o godz. 6:30, w sobotę do godz. 7:00,
  2. dla innych komórek organizacyjnych (poza wym. w pkt. a oraz w pkt. c) – ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, kancelaria główna: poniedziałek – piątek w godz. 6:00-7:00,
  3. pakiety o numerach 31 i 36 – ul. Kopernika 36/40, portiernia: poniedziałek-piątek w godz. 6:00-7:00.


4.  Poszczególne tytuły prasy codziennej dostarczane będą w dniu ich wydania, pozostałe zaś tytuły w dniu ich otrzymania przez Wykonawcę od wydawcy, nie później niż na drugi dzień po ich wydaniu. Prasa sobotnio-niedzielna dostarczana będzie w poniedziałek (z uwzględnieniem pkt. 3 podpunkt a). W przypadku dni wolnych od pracy – określonych ustawowo – następnym dniu roboczym.

5. W czasie trwania umowy możliwe będą zmiany tytułów i ilości prasy, wynikające ze zmian organizacyjnych ministerstwa oraz zmian na rynku prasy.

  1. zmiany nie mogą spowodować przekroczenia wartości umowy,
  2. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o zmianach na rynku prasy – np. o likwidacji jakiegoś tytułu.

6. Braki w dostawach będą dostarczane w dniu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

7. Dostawa prasy i czasopism do punktów zamówionych przez Zamawiającego, będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Dostawy za prasę fakturowane będą miesięcznie („z dołu” – Zamawiający nie dopuszcza fakturowania zaliczkowego – „z góry”) za faktycznie dostarczoną w danym miesiącu prasę, w formie dwóch osobnych faktur:

  1. jedna faktura zbiorcza za pakietu dla komórek organizacyjnych nie oznaczonych jako POIiŚ,
  2. jedna faktura zbiorcza dla komórek organizacyjnych oznaczonych jako POIiŚ.

9. Ostatnie faktury (za dostawę w grudniu 2016r. ) muszą być dostarczone Zamawiającemu do dnia 20.01.2017r.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016.

V. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:

Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zaproszenia.
Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres BAB@mkidn(dot)gov(dot)pl lub osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  Narodowego  w  Warszawie  przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w terminie wskazanym poniżej.
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 1500
Oferty otrzymane po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę.

VIII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zmówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytania nie stanowi oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Otrzymanie przez Zamawiającego oferty nie jest równorzędne ze złożeniem przez niego zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do zawarcia umowy.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
W sprawie dodatkowych informacji proszę zwracać się w godzinach pracy urzędu do Pana Jerzego Czarneckiego tel. (022) 42 10 172, e-mail: jczarnecki@mkidn.gov.pl

Jeżeli w formularzu cenowym znajdują się tytuły wycofane z rynku przez wydawcę, bardzo proszę ich nie usuwać lecz oznaczyć jako WYCOFANE PRZEZ WYDAWCĘ.

X. ZAŁĄCZNIKIpowrót